Меню сайта

Діагностика фінансової стійкості ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Можливе виділення 4-х типів фінансових ситуацій:

. Абсолютна стійкість фінансового стану. Цей тип ситуації зустрічається вкрай рідко. Він являє собою крайній тип фінансової стійкості й відповідає наступним умовам: ФВ ≥ 0; ФТ ≥ 0; ФО ≥ 0; тобто S= {1,1,1};

. Нормальна стійкість фінансового стану, що гарантує платоспроможність: ФВ< 0; ФТ ≥ 0; ФО ≥ 0; тобто S={0,1,1};

. Нестійкий фінансовий стан, пов’язаний з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів: Фс<0; Фт<0;Фо ≥ 0;тобто S={0,0,1};

. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на грані банкрутства, оскільки в даній ситуації кошти, короткострокові цінні папери й дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості: Фс<0; Фт<0; Фо<0; тобто S={0,0,0}.

Дані таблиці показують, що підприємство має нормальний фінансовий стан. У ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» трикомпонентний показник фінансової ситуації на початку 2010 року S={0,1,1}, наприкінці року S={0,1,1}.

Фінансовий стан підприємства можна оцінювати з точки зору короткострокової і довгострокової перспективи. У першому випадку критерієм оцінки фінансового положення є ліквідність і платоспроможність підприємства.

Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. [21, 32]

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Щоб визначити, чи достатньо у підприємства грошей для погашення його зобов’язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів.

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона «стійкою» (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв’язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.

При оцінці ліквідності визначають коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує погашення поточних (короткострокових) зобов’язань за рахунок поточних активів. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 гривню поточних зобов’язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов’язання, підприємства вважаються успішно функціонуючим. Світова практика стверджує, що цей показник оптимальний в межах 2,0-2,5. Такий підхід пояснюється тим, що при ліквідації активів їхня продажна ціна становить приблизно половину їхньої ринкової вартості. Іншими словами, якщо вартість активів знизиться наполовину, то виручки, що залишиться, буде достатньо для погашення поточної заборгованості в тому випадку, якщо до ліквідації коефіцієнт був рівний 2:1.

Коефіцієнт термінової ліквідності на відміну від попереднього коефіцієнту враховує якість оборотних активів. У його розрахунку враховується найбільш ліквідні поточні активи. Світова практика визначає, що цей коефіцієнт не повинен бути меншим за 1,0. Однак ця оцінка має умовний характер.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...