Меню сайта

Моделювання фінансових потоків підприємства

Для побудови прогнозу на наступний період необхідно визначити наявність чи відсутність сезонних коливань та загальну тенденцію зміни обсягів реалізації. Графік фактичних обсягів реалізації досліджуваної продукції представлено на рисунку 3.2.

Як видно з рисунку, обсяги продажів не мають чіткої залежності від періоду року. Спостерігаються значні коливання обсягів реалізації відповідно до активності роботи менеджерів зі збуту та укладених договорів.

Однак можна відзначити загальну тенденцію до зростання обсягів реалізації протягом досліджуваного періоду.

Для уточнення тенденції зміни показника застосуємо згладжування часового ряду.

Одним з найбільш широко відомих методів згладжування часових рядів є метод ковзних середніх. Застосовуючи цей метод, можна елімінувати випадкові коливання й одержати значення, відповідні до впливу головних факторів.

Рисунок 3.2 - Динаміка обсягів реалізації пускачів вибухозахищених ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Згладжування за допомогою ковзних середніх засноване на тому, що в середніх величинах взаємно погашаються випадкові відхилення. Це відбувається внаслідок заміни первісних рівнів часового ряду середньою арифметичною величиною усередині обраного інтервалу часу. Отримане значення відноситься до середини обраного періоду. Потім період зрушується на одне спостереження, і розрахунки середньої повторюється, причому періоди визначення середньої беруться увесь час однаковим. Таким чином, у кожному випадку середня центрована, тобто віднесена до серединної крапки інтервалу згладжування і являє собою рівень для цієї крапки.

Рішення даного завдання було здійснено в середовищі MS Excel, що дозволило істотно скоротити кількість розрахунків і час побудови моделі.

Графік, побудований за ковзною середньою представлено на рисунку 3.3.

Отриманий тренд недостатньо апроксимує фактичні дані, однак дозволяє визначити загальну тенденцію росту.

Рисунок 3.3 - Графік ковзної середньої обсягів реалізації пускачів вибухозахищених ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Робота під конкретні замовлення значно утруднює прогнозування показників на майбутні періоди. З одного боку, наявність надлишкових запасів на складах при відсутності замовлень веде до невиправданих витрат, пов’язаних зі зберіганням цих запасів. З іншого боку, якщо надходить замовлення, а підприємство не має в наявності продукції, клієнти можуть відмовитись чекати виготовлення продукції та будуть шукати інші шляхи задоволення потреби. Тому підприємству необхідно обрати виважену політику щодо формування запасів.

Для побудови моделі фінансових потоків приймемо умовно наявність постійного ринкового попиту на продукцію. Тоді, в окремі періоди часу підприємство може зіштовхнутися з необхідністю утримувати надлишкові запаси, а в окремі періоди, може зіштовхнутися з проблемою дефіциту. Однак, з нашої точки зору, можливі втрати компенсуються в моменти, коли підприємство зможе максимально задовольнити потреби споживачів за рахунок сформованих запасів. Прогнозні обсяги ринкового попиту визначено виходячи з індексу зростання річних обсягів виробництва та реалізації продукції та рівномірного розподілу отриманого значення протягом року за тижнями.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...