Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

За результатами аналізу було визначено, що для підприємства характерні позитивні тенденції розвитку та що підприємство має сприятливі умови для подальшого функціонування та підвищення ефективності діяльності. Оцінка фінансового стану дозволила діагностувати нормальний фінансовий стан підприємства однак було виявлено проблеми з абсолютною ліквідністю підприємства.

Проведені розрахунки стали базою для створення моделі фінансових потоків.

Модель фінансових потоків побудована виходячи з прогнозів обсягів реалізації продукції в наступному періоді та вихідних параметрів, якими характеризується підприємство на початок періоду моделювання.

В результаті застосування оптимізаційної моделі та розрахунків, з використанням середовища MS Excel було отримано модель фінансових потоків, яка забезпечує рух оборотних засобів досліджуваного підприємства, позитивно впливає на його платоспроможність та фінансову стійкість.

Додаток А

Дата

01.01.2011

Підприємство

Закрите акціонерне товариство "ТЕТЗ-Iнвест"

за ЄДРПОУ

31173861

Територія

Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196

за КОАТУУ

1414700000

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

за КОПФГ

10

Орган державного управління

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС

за СПОДУ

7794

Вид економічної діяльності

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

за КВЕД

31.20.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

11

23

- первісна вартість

011

14

44

- накопичена амортизація

012

(3)

(21)

Незавершене будівництво

020

518

467

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

11967

15576

- первісна вартість

031

37498

42479

- знос

032

(25531)

(26903)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

10

20

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

4635

6817

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

2493

3649

Готова продукція

130

4410

2984

Товари

140

1853

3556

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

8330

3203

- первісна вартість

161

8334

3208

- резерв сумнівних боргів

162

(4)

(5)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

6

1764

- за виданими авансами

180

2666

344

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

796

770

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

90

30

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

54

Інші оборотні активи

250

218

460

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

1

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

150

150

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

2

Резервний капітал

340

773

773

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

18419

20218

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

19342

21143

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

3542

4137

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

152

265

Інші довгострокові зобов’язання

470

9088

8299

Усього за розділом III

480

12782

12701

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1500

494

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1096

3657

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

616

59

- з бюджетом

550

1056

672

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

472

305

- з оплати праці

580

1050

613

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

90

73

Усього за розділом IV

620

5880

5873

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...