Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

22522

18378

Витрати на оплату праці

240

10696

8473

Відрахування на соціальні заходи

250

3819

3087

Амортизація

260

2119

1200

Інші операційні витрати

270

4691

3655

Разом

280

43847

34793

. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1000

1000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1000

1000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

2111

8329

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

2111

8329

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Керівник Iорданов Ігор В'ячеславович

Головний бухгалтер Матюк Антоніна Михайлівна

Додаток Б

Коди

 

Дата

01.01.2010

Підприємство

Закрите акціонерне товариство "ТЕТЗ-Iнвест"

за ЄДРПОУ

31173861

Територія

Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196

за КОАТУУ

1414700000

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

за КОПФГ

10

Орган державного управління

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС

за СПОДУ

7794

Вид економічної діяльності

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

за КВЕД

31.20.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...