Меню сайта

Напрямки і перспективи вдосконалення оподаткування банківських установ

З проголошенням незалежності Україна стала на шлях самостійного розвитку з метою побудови ефективної, соціально-орієнтованої ринкової економiки. Це був період становлення податкової системи, в основу якої було покладено класичну схему податкiв, характерну для країн iз розвиненою ринковою економiкою. Становлення власної податкової системи України вiдбувалось на фонi системної перебудови економiки, спаду виробництва, загострення соцiально-економiчної ситуацiї. Для забезпечення необхiдних надходжень до бюджету акцент у побудовi системи оподаткування було зроблено на фiскальнiй функцiї, мiж тим не вiдбулось належного розвитку й регулюючої функцiї.

Розвиток адекватних заходів державного регулювання зачіпає не окремі сторони фінансової діяльності економічних агентів, а весь комплекс фінансово-кредитних стосунків в національному господарстві. У цих умовах необхідно реформувати систему оподаткування комерційних банків, забезпечити її ефективну роботу. Тому на сьогодні є актуальна проблема оподаткування банківської діяльності оскільки неузгодженостей у даній сфері більше чим достатньо.

Серед українських дослідників, які займались питаннями оподаткування банківської діяльності, слід виділити Я.О. Берзанюк, А.Т. Ковальчук, М.П. Кучерявенко, О.Г. Сербина, О.В. Щербанюк.

Банки України на сьогоднішній день відіграють важливу роль у розвитку економіки та наповненні державного бюджету, але їх діяльність постійно супроводжується певними ризиками і має свою специфіку. Зважаючи на це, певні особливості повинен мати і механізм оподаткування фінансово-господарської діяльності банків.

На сьогоднішній день важливим кроком на шляху до зменшення податкового тиску на банки є прийняття Податкового кодексу України, згідно якого податок на прибуток знизиться за кілька років з 23% до 16%, також знизиться ПДВ по одному відсотку за рік - з 20% у 2011 до 17% у 2014 році.

Проблема оподаткування банківської діяльності існувала, існує та мабуть буде існувати ще довго, Навіть в нещодавно прийнятому Податковому кодексі не виділено окремо оподаткування банківської діяльності, а банки оподатковуються на загальних засадах.

До однієї із головних проблем в оподаткуванні банківської діяльності належить не досконале законодавство. Прийняття Податкового кодексу Верховною Радою України, безспірно, є позитивним явищем в оподаткуванні банківського сектора. Так, в Кодексі обов'язки та відповідальність банківських установ, розглянуто ряд питань що стосуються формування, використання та обслуговування страхових резервів, визначено основні правила оподаткування процентних доходів та основні положення щодо операцій з іноземною валютою, визначено деталізований перелік банківських доходів та витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Проте існує й ряд проблемних аспектів.

Наприклад: незрозуміло, що буде вважатись звітною датою - кінець кварталу або місяця; наявність двох методів визначення собівартості реалізованої валюти суперечить нормам П(С)БО 16 «Витрати», де собівартість реалізованої іноземної валюти, визначається тільки за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти; незрозуміло, як враховується у податковому обліку сума неамортизованого дисконту/премії щодо придбаних цінних паперів. Спірним залишається питання, щодо зменшення нормативу створення банками страхових резервів за рахунок валових витрат.

Вчені вважають що ведення цієї норми - може призвести, по-перше, до зменшення гарантованої суми повернення грошей вкладникам банків, а по-друге, банки, в такому випадку, повинні будуть зменшити суми вже створених ними на даний час страхових резервів.

Ще однією проблемою залишається те, що регулювання банківської діяльності шляхом податкового механізму повинно здійснюватися в рамках самої банківської системи за активної участі НБУ, в руках якого немає традиційних податкових методів впливу.

Серед методів державного регулювання пріоритетом виступає грошово-кредитне регулювання, а не податкове, тому що банки - це «фабрики» з виробництва кредитів.

На думку вчених, для вирішення цих проблем доцільно:

По-перше - вдосконалити податковий механізм. Його вдосконалення має полягати не тільки в регулюванні податкових ставок, а й у вдосконаленні самого механізму справляння податків, якості аудиторських перевірок та підготовці банківської звітності.

По-друге, банки доцільно звільняти від оподаткування їх прибутків в тому разі, якщо ці прибутки направляються у вигляді прямих інвестицій у підприємства пріоритетних галузей.

По-третє, потрібно виявити особливості оподаткування банків порівняно з іншими секторами і галузями економіки.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...