Меню сайта

Класифікація фінансових стратегій в перспективній діяльності підприємства та характеристика процесу реалізації обраної стратегії

Як особливість фінансової діяльності слід відзначити різні можливості формування фінансових ресурсів із внутрішніх джерел підприємствами. Технологічні особливості операцій на підприємствах потребують їх більшої фондооснащеності (у першу чергу, механізації праці) та відносно вищий рівень витрат живої праці. Це зумовлює при рівних інших умовах вищі можливості формування фінансових ресурсів за рахунок амортизації основних засобів на підприємствах реального сектору економіки.

Деякі науковці пропонують використовувати у процесі систематизації видів корпоративної стратегії і таку класифікаційну ознаку, як розмір підприємства. Розмір підприємства визначає особливості формування не тільки корпоративної, а й фінансової його стратегії.

По-перше, розмір підприємства визначає загальний обсяг його фінансової діяльності, рівень диверсифікації напрямів діяльності, рівень спеціалізації та кваліфікації фінансових менеджерів та деякі інші вихідні передумови розробки фінансової стратегії - масштабність її цілей, період стратегічного бачення розвитку фінансової діяльності, ступеня деталізації розробки пропозицій щодо досягнення стратегічних цілей тощо.

По-друге, залежно від розміру підприємства формується організаційна структура управління його фінансовою діяльністю та, відповідно, можливості забезпечення ефективної реалізації розробленої фінансової стратегії.

По-третє, розмір підприємства значною мірою визначає і внутрішню структуру формування фінансової стратегії за основними її напрямами, кількість і форми яких зростають, як правило, пропорційно до зростання обсягів фінансової діяльності та її диверсифікації.

По-четверте, підприємства різних розмірів мають різні потенційні можливості залучення позикових фінансових ресурсів як за обсягами, так і за складом джерел, що зумовлює різні можливості фінансового розвитку у стратегічній перспективі.

З огляду на це систематизація видів фінансової стратегії підприємств має містити і таку класифікаційну ознаку, як розмір підприємства. З цією метою для їх поділу можуть бути застосовані ті самі кількісні критерії, що використовуються для статистичного спостереження діяльності підприємств в Україні. Інакше кажучи, за цією ознакою можна виокремити: фінансову стратегію малого підприємства; фінансову стратегію середнього підприємства; фінансову стратегію великого підприємства.

Однією з основних змістовних характеристик фінансової стратегії підприємства є спрямованість цієї стратегії на фінансове забезпечення реалізації як корпоративної, так і окремих бізнес-стратегій підприємства. Оскільки кожна з цих груп стратегій суттєво розрізняється за масштабами та напрямами стратегічних завдань, що вирішуються, у сучасній літературі з питань стратегічного менеджменту часто пропонується поділяти за цією ознакою і види функціональних стратегій підприємства.

Можна погодитись з такою точкою зору, однак необхідно доповнити систематизацію видів фінансової стратегії підприємств і такою класифікаційною ознакою, як їх характер та ієрархічний рівень управління. За цією ознакою можуть бути виокремленні: фінансова стратегія підприємства в цілому; фінансова стратегія відповідної бізнес-одиниці підприємства.

Підпорядкованість фінансової стратегії підприємства його корпоративній стратегії як за основними стратегічними цілями, так і за напрямами реалізації зумовлює необхідність введення в систематизацію її видів ще однієї важливої класифікаційної ознаки, а саме - відповідність базовій (еталонній) корпоративній стратегії. Практично всі пропозиції сучасних науковців щодо систематизації видів фінансової стратегії підприємства пов’язані із використанням цієї класифікаційної ознаки.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...