Меню сайта

Теоретичні концепції аналізу прибутку підприємства

Аналіз позареалізаційного прибутку потребує ретельної оцінки кожної статті прибутків і збитків.

Позареалізаційний прибуток - доходи від участі у спільних підприємствах; доходи від здачі майна в оренду; дивіденди; проценти з акцій, облігацій та інших цінних паперів; інші доходи, пов'язані з нематеріальними активами, гудвілом; винагороди; кредитні операції; орендні (лізингові) операції; посередницькі операції; надходження від раніше списаних безнадійних боргів; одержані штрафи, пені, неустойки; перевищення знижок з тарифу над надбавками до тарифу; доход минулих років, виявлений у звітному році; доход по операціях з тарою та інші доходи.

Позареалізаційні збитки - збитки від стихійного лиха; утримання законсервованих підприємств; збитки від списання боргів після закінчення строків позовної давнини; нестачі і розкрадання, збитки від списання дебіторської заборгованості внаслідок неплатоспроможності боржників та інших безнадійних боргів; виплачені штрафи; пеня та неустойки; збитки минулих років, які виявлені у звітному році; збитки за анульованими замовленнями; ліквідація не повністю амортизованих основних фондів.

Суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій, відшкодовуються за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. До таких внесків, зокрема, відносяться внески санкції за недотримання стандартів і технічних вимог, порушення державної дисципліни цін, порушення закону, а також фінансові санкції, які стягуються податковими органами.

У позареалізаційний прибуток входять також доходи від експлуатації житлово-комунального господарства. Збитки від цієї діяльності списуються за рахунок прибутку від промислової діяльності підприємства у порядку її розподілу.

Стан фінансів, договірної дисципліни, бухгалтерського обліку та аналізу на підприємстві визначають порівнянням окремих статей у динаміці. Наприклад, позареалізаційний прибуток за статтею «Надходження від списаних безнадійних боргів» або «Прибуток минулих років, виявлений у звітному році» свідчить про недоліки в бухгалтерському обліку за минулі роки.

Позареалізаційні прибутки та збитки поділяються на дві групи:

1)прибутки та збитки, які залежать від діяльності підприємства;

2)прибутки та збитки, які не залежать від діяльності підприємства.Статті позареалізаційних прибутків та збитків не плануються.

При аналізі фактичні дані порівнюються з даними минулих років. В завершення, за даними рахунку «Прибутки і збитки» аналізуються причини утворення позареалізаційних збитків, а також збитків від іншої реалізації і виявляються резерви росту прибутку.

Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між вартістю реалізованої товарної продукції за оптовими цінами підприємства (без податку на добавлену вартість, акцизних зборів) та її собівартістю. Він займає найбільшу литому вагу.

Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції проводиться за даними форм №1,2, 5-С, 1-п, річної та періодичної звітності.

Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції починається з перевірки балансу товарної продукції. Дається загальна оцінка змін прибутку в залишках товарної продукції на початок і кінець року та у виробленій продукції.

В ході аналізу номенклатури продукції, яка залишилась на складі і не користується попитом, або збут якої обмежений, перевіряється чи не планується її випуск у наступному періоді, опрацьовують рішення щодо зняття з виробництва цих виробів або скорочення Й випуску до розмірів, забезпечених збутом.

Аналіз резервів збільшення прибутку від реалізації товарної продукції проводиться за схемою (рис.1.3).

Рисунок 1.3 - Схема аналізу резервів росту прибутку від реалізації продукції

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації товарної продукції проводиться за обліковими даними підприємства.

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації продукції починається з визначення загального відхилення фактичного прибутку від планового.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...