Меню сайта

Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

втілює у життя рішення керівних органів ПАТ "Київхліб";

без довіреності представляє інтереси підприємства і здійснює дії від імені підприємства;

розпоряджається господарськими засобами і майном підприємства в межах, визначених Статутом ДП ПАТ "Київхліб" "Дослідний хлібозавод", Статутом ПАТ "Київхліб" та відповідає за ефективне використання основних фондів і обігових коштів;

за погодженням з Головою Правління ПАТ "Київхліб" відкриває поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків України та інших держав для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів операцій підприємства;

видає довіреності;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників підприємства у відповідності з чинним законодавством та штатним розкладом, за винятком посадових осіб, що входять у сферу управління ПАТ "Київхліб";

укладає колективний договір з трудовим колективом, від імені якого виступає профспілкова організація, та відповідає за підтримання відповідного морально-психологічного клімату серед працюючих;

вживає заходів заохочення до працівників підприємства і накладення на них стягнень, за винятком посадових осіб, що входять у сферу управління ПАТ "Київхліб";

без доручення укладає угоди та господарські договори, включаючи зовнішньоекономічні договори та договори застави, останні укладаються за погодженням з Головою Правління ПАТ "Київхліб";

за погодженням з Головою Правління ПАТ "Київхліб" бере кредити;

визначає порядок підпису документів, які виходять з підприємства;

забезпечує проведення єдиної політики ПАТ "Київхліб" з питань оплати праці;

в межах своїх повноважень і відповідно до чинного законодавства видає накази, інші акти, здійснює операції та функції, необхідні для діяльності підприємства.

У своїй діяльності Директор підпорядковується безпосередньо Голові Правління ПАТ "Київхліб".

Директор підприємства є найвищою посадовою особою підприємства.

Структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані директору: головний інженер; заступник директора з комерційних питань; головний бухгалтер; начальник відділу економіки та виробництва; начальник відділу кадрів; відділ логістики та збуту.

Головний бухгалтер - здійснює організацію бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової звітності підприємства та контроль за економічним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності на підприємстві і в його підрозділах.

Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі первинних документів, бухгалтерських записів та представлення їх за прийнятим порядком у відповідні органи. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу. Головний бухгалтер керується у своїй діяльності законодавством, обліковою політикою підприємства та іншими нормативними актами і несе відповідальність за дотримання наявних в них вимог і правил оцінки та обліку.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється з використанням журнально-ордерної системи обліку.

Для цілей перевірки відповідності даних обліку фактичного стану, наявності об’єктів обліку проводиться інвентаризація майна і фінансових зобов’язань відповідно до діючого законодавства. Інвентаризація майна проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства в термін з 1 жовтня до 31 грудня. Порядок та терміни її проведення визначається письмовим розпорядженням (наказом) директора підприємства. Для проведення інвентаризації затверджується постійно діюча інвентаризаційна комісія.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...