Меню сайта

Аналіз фінансового стану ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Коефіцієнт обертання активів підприємства має позитивну тенденцію збільшення в 2011 році з 7,79 до 7,99, і 12,28 у 2012 році. Тривалість обертання активів при цьому зменшується в 2011 році до 45 днів, а у 2012 році - до 29 днів.

Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості зменшується в 2011 році з 29,77 до 22,59, у 2012 році становить 20,78. Відповідно тривалість обертання дебіторської заборгованості зростає в 2011 році до 16 днів, у 2012 році - до 17 днів.

Коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості має тенденцію до зменшення в 2011 році, при цьому становить наприкінці 4,74, а у 2012 році - 5,81. Відповідно знижується термін її обертання до 62 днів у 2012 році.

Коефіцієнт обертання запасів має тенденцію до зростання. У 2011 році він становить 13,48, а в 2012 році - 46,34. Відповідно швидкість обертання запасів зменшується і становить 8 днів.

Оборотність власних коштів зростає з 67,21 до 221,53 в 2011 році; у 2012 році цей показник становить 264,63. Тривалість обертання власних коштів зменшується і в 2012 році становить 1 день.

Висновки до розділу 2

ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» - одне за провідних підприємств Києва і Київської області. На чолі з першим директором С. Кресанем підприємство стартувало, маючи два основні виробництва, - хлібобулочний (1976 р.) та кондитерський (1980 р.) цехи.

В наступні роки проводилася реконструкція та технічне переобладнання: усі печі в були замінені на сучасні, потужніші й економніші, хлібобулочний цех повністю змінив свій вигляд. Нині хлібокомбінат №12 - це сучасне високомеханізоване підприємство, на якому постійно модернізується обладнання, розробляються оригінальні рецепти, розширюється асортиментний ряд.

Отже, за 2012 рік, порівняно з 2010, динаміка елементів собівартості продукції свідчить про зменшення здійснюваних витрат: матеріальні витрати зменшуються на 45721 тис. грн або 43,25%; витрати на оплату праці зменшуються на 18745 тис. грн або 44,98%; сума відрахувань на соціальні заходи зменшується в 2012 році на 6826 тис. грн або 44,72%; сума амортизаційних відрахувань зменшується на 1708 тис. грн або 53,51%; сума інших витрат зросла на 7605 тис. грн або 32,54%. Разом собівартість в 2012 році зменшується на 65395 тис. грн або 34,56%. Чистий дохід у 2012 році порівняно з 2010 роком зріс на 149988 тис грн. або 58,12%.

Отже, підприємство із збиткового у 2010 році стає прибутковим. У 2012 році валовий прибуток зростає на 27645 тис грн або 55,35% порівняно з 2010 роком. Фінансові результати від операційної діяльності зменшуються на 562 тис грн або 16,05%. Фінансові результати від звичайної діяльності мають позитивну тенденцію і зростають на 274 тис грн. або 28,81%. У 2012 році підприємство отримало на 556 тис грн. більше прибутку, ніж у 2010 році.

Щодо показників, то значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію не цілком задовільної фінансової стійкості Хлібокомбінату №12 за 2010-2012 роки. Ліквідність та платоспроможність також не відповідають нормативним значенням. Показники ділової активності відображають покращення швидкості обертання коштів на підприємстві, що є позитивним. Показники рентабельності зростають у 2012 році і є позитивними, що свідчить про задовільний стан прибутковості на підприємстві, проте вони є невисокими.

Загалом фінансовий стан на «Хлібокомбінаті №12» є незадовільним і підприємство має дуже високі фінансові ризики.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 

Читайте більше

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...