Меню сайта

Аналіз середньозваженої ціни капіталу підприємства, перетвореного в необоротні та оборотні активи

Згідно зроблених розрахунків найбільшу питому вагу мають поточні зобов'язання - 81,41% у 2010 році, у 2011 - 96,36%, у 2012 - 96,96%. Власний капітал має друге за величиною питомої ваги місце у 2011 та 2012 роках - 1,93% та 2,12% відповідно, проте у 2010 - третє місце. Довгострокові зобов'язання у 2010 році займають друге місце за величиною питомої ваги - 10,21%, проте у 2011 та 2012 роках - мають найменшу питому вагу. Забезпечення наступних витрат і платежів у 2010 році мають найменшу питому вагу - 2,84%, проте у 2011 та 2012 роках займають четверте місце за питомою вагою - 1,52% та 0,92% відповідно. Протягом 2010-2012 років питома вага зросла у поточних зобов'язаннях на 15,55%. Всі інші статті балансу зменшились.

Також важливим є розрахунок ефекту фінансового левериджу, оскільки він показує скільки може давати прибутку кожна додатково залучена грошова одиниця кредиту на власний капітал. Кредитна ставка була взята як середня за відповідний рік, оскільки підприємство не розголошує цей тип даних.

Ефект фінансового левериджу у 2010 році становить:

ЕФЛ = (1-0,25)(0,72-0,162)(65607/3840) = 7,34

Ефект фінансового левериджу у 2011 році становить:

ЕФЛ = (1-0,23)(0,81-0,207)(72559/1429) = 24,19

Ефект фінансового левериджу у 2012 році становить:

ЕФЛ = (1-0,21)(1,07-0,184)(71302/1542) = 33,18

Оскільки нормативне значення ефекти фінансового левериджу вважають від 30% до 50%, тому що нижчий рівень свідчить про неефективність залучення кредиту, а вищий - про високий ступінь фінансового ризику, то можна зробити висновок, що ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» не може залучати кредити, оскільки це буде дуже ризиковано.

Згідно наявних даних можна розрахувати середньозважену вартість капіталу, скореговану на податковий мультиплікатор. Варто зазначити, що вартість кредитного капіталу та вартість власного капіталу були визначені як ринкові, оскільки підприємство тримає дану інформацію конфіденційною.

Отже, середньозважена вартість капіталу у 2010 році становила:

Середньозважена вартість капіталу у 2011 році становила:

Середньозважена вартість капіталу у 2012 році становила:

Аналізуючи зроблені розрахунки, можна зробити висновок, що середньозважена вартість капіталу зросла у 2011 році порівняно з 2010, проте у 2012 році вона зменшилась і становила 14,6%.

Висновки до розділу 3

Отже, власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. Сутність власного капіталу підприємства проявляється через його функції: функція заснування та введення в дію підприємства; функція відповідальності та гарантії; захисна функція; функція фінансування та забезпечення ліквідності; база для нарахування дивідендів і розподілу майна; функція управління та контролю.

Загалом сума статутного капіталу не змінюється на протязі двох років і становить 1358 тис. грн. Сума додатково вкладеного капіталу зменшується протягом 2010-2012 років на 56 тис грн. і становить 19250 тис. грн. Непокритий збиток зростає на 2242 тис. грн. або 13,33%. Разом сума власного капіталу зменшується на 2298 тис. грн. або 59,84%.

Переважна більшість підприємств здійснює свою діяльність за участі позикового капіталу. Ефект від залучення позикового капіталу в господарську діяльність виникає в тих випадках, коли рентабельність активів підприємства вище кредитного відсотка (фінансових витрат по обслуговуванню зобов’язань).

Отже, забезпечення наступних витрат і платежів зменшилось на 1303 тис. грн. або 66,01%; довгострокові зобов’язання зменшились на 7093 тис грн. або 100%; поточні зобов’язання зросли на 14091 тис. грн. або 24,92%. Загалом сума залученого капіталу зросла у 2012 році порівняно з 2010 роком на 5695 тис грн. або 8,68%.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...