Меню сайта

Формування прибутку на базі практики

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток - це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Уособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.

Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві.

Обсяг виробництва товарної продукцiї (робiт, послуг) групою пiдприємств, яка належить до структури ВАТ «Азовмаш»: у 2007 роцi - 4 026 тис. грн. у 2008 роцi - 5 916 тис. грн. (146% до рiвня 2007 року) у 2009 роцi - 2 599 тис. грн. (43,9% до рiвня 2008 року) 2. Обсяг реалiзацiї товарної продукцiї (робiт, послуг) групою пiдприємств ВАТ «Азовмаш»: У 2007 роцi - 4 026 тис. грн. У 2008 роцi - 5 957 тис. грн. (147,9% до рiвня 2007 року) У 2009 роцi - 2 535 тис. грн. (42,6% до рiвня 2008 року) 3.В галузi вагонобудування групою пiдприємств ВАТ «Азовмаш» було виготовлено вагонiв вантажних: у 2007 роцi - 9 827 штук у 2008 роцi - 9 306 штук (94,7% до рiвня 200 7 року) у 2009 роцi - 5 531 штук (59,4% до рiвня 2008 року) Фiнансовий стан ВАТ «Азовмаш» за останнi три роки характеризуються наступними показниками: 1. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): у 2007 роцi - 93 977 тис. грн. у 2008 роцi - 67 803 тис. грн. (72% до рiвня 200 7 року) у 2009 роцi - 76 604 тис. грн. (113% до рiвня 2008 року) 2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарi, робiт, послуг): у 2007 роцi - 82 890 тис. грн. у 2008 роцi - 55 915 тис. грн. (67,4% до рiвня 2007 року) у 2009 роцi - 63 584 тис. грн. (113,7% до рiвня 2008 року) 3. Чистий прибуток: у 2007 роцi - 2 257 тис. грн. у 2008 роцi - 2 412 тис. грн. (106,9% до рiвня 2007 року) у 2009 роцi - 2 613 тис. грн. (108,3% до рiвня 200 8 року). Стабiльна виробничо-господарська робота ВАТ «Азовмаш» дозволила здiйснити значнi капiтальнi вкладення не тiльки в оснащення i розвиток виробництва, а й спрямувати кошти на соцiальнi виплати, реалiзацiю соцiальних програм. Витрати на цi цiлi склали в 2009 роцi приблизно 77,0 млн. грн. (рiвень 2008 року).

Прибуток від реалізації продукції робіт та послуг, та порядок його формування

Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції.

Спроможність підприємств впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її рентабельність, є досить суттєвою.

Підприємство може суттєво впливати на формування собівартості.

Без обчислення собівартості неможливо визначити фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства, вкорочення витрат на виробництво продукції, тобто зниження її собівартості, є важливим резервом збільшення прибутку від реалізації. Цього можна досягти за рахунок використання численних факторів, що впливають на зменшення таких витрат.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...