Меню сайта

Формування прибутку на базі практики

На підприємствах виробничої сфери можуть бути використані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, за показником витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод.

Прибуток у залишках нереалізованої продукції розраховується за показником рентабельності продукції. При цьому прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду обчислюється множенням собівартості цих залишків на середню рентабельність продукції на підприємстві в попередньому періоді. Прибутку в залишках нереалізованої продукції на підприємстві, яке я досліджую не існує.

У 2009 роцi пiдприємствами, що входять до структури ВАТ «Азовмаш», було виготовлено: 1. Вагони вантажнi та платформи - 5531 шт., у тому числi: - цистерни - 4947 шт.; - полу вагони - 390 шт.; - вагони критi - 11 шт., - вагони-платформi - 183 шт. 2. Продукцiї важкого машинобудування - 5601,9 тн, у тому числi: - домене та сталеплавильне устаткування - 3588,4 тн.; - кранове обладнання - 193,0 тн.; - устаткування для атомної енергетики - 125,9 тн., та iншi. Об'єм вiдвантаженої промислової продукцiї (робiт, послуг) ВАТ «Азовмаш» у 2009 роцi склав: 2535332,1 тис. грн., у тому числi: - продукцiї важкого машинобудування на суму 223396,1 тис. грн.; - продукцiї вагонобудування - 2262931,1 тис. грн.; - iншої продукцiї (робiт, послуг) на суму 49004,9 тис. грн. Доля експорта продукцiї ВАТ «Азовмаш» у 2009 роцi склала 78,5%.

Рентабельність

Показники рентабельності більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і так далі. Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

) Рентабельність продукції - характеризує вигідність виробництва продукції, яка випускається або реалізується підприємством; цій показник використовується при внутрішньогосподарських аналітичних розрахунках, при контролі прибутковості, при впровадженні нових видів продукції.

) Загальний рівень рентабельності (виробництва): цей показник характеризує прибутковість підприємства відносно до всіх ресурсів, які є в розпорядженні підприємства

) Рентабельність виробничих фондів називається рентабельністю виробництва, що не зовсім вдало, оскільки у формуванні прибутку беруть участь всі види діяльності підприємства, що і не були пов'язані з його основними виробничими фондами промислового підприємства

) Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства.

) Рентабельність власного {акціонерного} капіталу показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів.

Рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих фондів і нормованих обігових засобів. Важливими факторами, що забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства, є підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, економія матеріальних ресурсів, рівень технічного прогресу, а саме, механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін. Урахування підприємством таких факторів дасть змогу підвищувати ефективність його діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...