Меню сайта

Місце заощаджень в структурі фінансів домогосподарств

Домогосподарства є важливою складовою національної економіки, а фінанси домогосподарств є невід’ємною складовою фінансової системи. Для розуміння сутності фінансів домогосподарств, важливо визначитись із категорією «домогосподарство» [1].

Є різноманітні визначення домогосподарства, зокрема при проведенні Всеукраїнського перепису населення 2001 р. використовувалось визначення домогосподарства як сукупності осіб (або однієї особи), які спільно проживають в одному житловому приміщенні (його частині), ведуть спільне господарство (мають спільні витрати на утримання житла, харчування тощо), повністю або частково об’єднують та витрачають кошти: ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або не перебувати в них. За іншим визначенням під домогосподарством в економічній науці розуміють суб’єкт економічної діяльності, економічну одиницю, яка складається з однієї чи кількох осіб, об’єднаних потребою здійснення спільної господарської діяльності з метою задоволення власних споживчих потреб, а також постачання трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів на відповідні ринки. Найбільш вживане визначення домогосподарства таке: це сукупність фізичних одиниць - резидентів, що мають спільні економічні інтереси, функції, поведінку і джерела фінансування [1-3, 26].

Члени домогосподарства можуть бути родичами, але наявність сімейних зв’язків між ними не обов’язкова. Принципова відмінність між поняттями «домогосподарство» і «сім’я» полягає в тому, що домогосподарство ширше за своїм складом за рахунок осіб, які ведуть загальне із сім’єю домашнє господарство, але не пов’язані з членами сім’ї відносинами спорідненості. З цих міркувань, одна людина, котра живе окремо, не вважається сім’єю, проте її діяльність із самостійної організації побуту є домогосподарством, яке може складатися з однієї або кількох сімей [1, 3].

В Україні, наприклад, лише близько 1% домогосподарств формують особи, не пов’язані родинними зв’язками, тому можна сказати, що в сучасних економічних умовах поняття «домогосподарство» та «сім’я» є практично тотожними [1].

Домогосподарства класификуються за декількома показниками.

У суспільствах з розвинутою економікою домогосподарства відрізняються між собою за рівнем багатства, яким вони володіють. Це основний чинник, який впливає на диференціацію домогосподарств, існування їх різноманітних типів.

Другим чинником, який диференціює домашні господарства, є тип і характер населеного пункту, в якому проживає сім’я (велике місто, містечко, село). Сім’ї, залежно від своїх доходів та місця проживання, можуть жити у власному будинку (великому чи малому), у багатоквартирному будинку, у багатоквартирному державному будинку.

Третім чинником, що визначає розміри домогосподарств, є кількість осіб, зайнятих у ньому [13].

Домогосподарство виконує чотири основні функції у національній економіці [14]:

– постачальника ресурсів;

– споживача ресурсів;

– заощадника доходів;

– інвестора доходів.

Фінанси домогосподарств - один із важливих елементів фінансової системи, оскільки формування і використання фінансових ресурсів населення безпосередньо пов’язане з розвитком інших складових фінансової системи (державних фінансів, фінансів підприємств і установ), розвитком банківської системи, страхування та ін. Фінанси домогосподарств відіграють у такій системі провідну роль, тому що розвиток суспільства у цілому багато в чому підпорядкований забезпеченню інтересів громадян, їх груп та об’єднань.

Таким чином фінанси домогосподарств в широкому розумінні можна визначити, як сукупність економічних відносин, що виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових доходів, заощаджень і грошових фондів громадян та їх сімей з метою задоволення особистих потреб домогосподарств. Фінанси домогосподарств функціонують у грошовій формі, тому що грошові доходи у вигляді заробітної плати, пенсій та допомог, а також натуральні доходи, оцінюються у національній грошовій одиниці. Оскільки розподіл та використання доходів домогосподарств здійснюються у грошовій формі з використанням фондів грошових коштів, то фінанси домогосподарств мають всі ознаки фінансових відносин. В узькому розумінні фінанси домашніх господарств - це грошові фонди, що формуються у громадян з доходів, одержаних у результаті трудової, господарської та інших видів діяльності [4, 5, 22].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...