Меню сайта

Основні мотиви заощаджень домогосподарств в Україні

Коли говорять про чинники (визначники, детермінанти) заощаджень, передовсім мають на увазі чинники, які впливають на рішення індивідів відмовитися від споживання частини свого поточного доходу. Тобто, зазвичай йдеться про визначники заощаджень домогосподарств. З теоретичного погляду, кількість чинників, які мають чітко визначений вплив на рівень особистих заощаджень, є достатньо обмеженою. Натомість результат дії інших часто складно спрогнозувати з задовільною точністю, причому не лише стосовно кількісних оцінок, але і щодо напряму впливу [25].

Дослідники Г.О. Рєзник і С.Г. Спіріна пропонують класифікувати мотиви формування заощаджень у домогосподарств таким чином [17]:

– придбання товарів і послуг, оплата яких перевищує наявний у цей момент обсяг коштів (купівля дорогих товарів тривалого користування, придбання квартири, будівництво котеджу, дачі, організація літнього відпочинку, туристські подорожі). Рівень доходів населення здебільшого накладає обмеження на можливості задоволення зростаючих потреб, що й визначає необхідність нагромадження грошей для придбання потрібних товарів і послуг. При цьому слід зазначити, що на заощаджувальну поведінку в даному разі не впливає зростання цін на ці товари;

– попереджувальний мотив заощаджень. Споживач не повністю витрачає поточні доходи, а створює страховий запас на випадок несподіваного падіння доходів і необхідності екстрених видатків, тобто створює грошові резерви на непередбачені випадки. Цей мотив Дж.М. Кейнс позначив як мотив обережності, тобто бажання забезпечити в майбутньому можливість розпоряджатися певною частиною ресурсів у формі готівки;

– мотив створення грошових резервів у разі допомоги батьків дітям, в основному при створенні ними родин, а також для покриття видатків, пов’язаних із дотриманням обрядів і традицій (весілля, похорон і т. д.). Цей мотив до деякої міри - різновид попереджувального мотиву;

– «амортизаційний» мотив. Його суть полягає в тому, що домогосподарство має у своєму розпорядженні раніше придбані матеріальні блага, вартісна оцінка яких, як правило, знижується в процесі їхнього споживання (товари тривалого користування), тому що вони зношуються матеріально й морально. Тому заощадження створюються і як своєрідний амортизаційний фонд для відновлення майна;

– «пенсійний» мотив - заощадження створюються з метою збереження звичного рівня й структури споживання після виходу на пенсію;

– мотив комфортності спонукає до заощаджень заради зручності, тобто з метою формування запасу ліквідних коштів. Заощадження створюються, щоб почуватися впевненіше й мати можливість задовольняти споживчі потреби в будь-який час;

– заощадження «за звичкою», які здійснюються не для певної мети, а головним чином у чинність глибоко вкоріненої звички зберігати, тобто заради збереження.

Також Т.М. Ільченко був проведений аналіз та узагальнення досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців щодо чинників, які впливають на процес формування заощаджень, він дозволив запропонувати таку їх класифікацію, подану в додатку А.1: економічні, політичні, демографічні, соціологічні, психологічні, територіальні та зовнішні [27].

Найвавжливіщі з чинників, що впливають на рішення домогосподарства щодо заощадження [19]:

а) багатство. Прийнято вважати, що домогосподарства більше споживають і менше заощаджують, якщо рівень їх багатства досить високий. Рівень багатства залежить від володіння нерухомим майном та фінансовими активами. Якщо багатство різко зменшується, як це може відбуватися унаслідок краху фондової біржі або гіперінфляції, то домогосподарство починає знижати поточне споживання і збільшувати заощадження. Зазвичай величина багатства змінюється з року в рік досить повільно і не є причиною значних змін в особистих заощадженнях. Але причинно-наслідковий зв’язок між заощадженнями та величиною багатства для найбагатших верств населення не простежується;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...