Меню сайта

Основні мотиви заощаджень домогосподарств в Україні

б) сподівання. Суттєво впливають на розподіл ресурсів домогосподарств між заощадженням та споживанням їх сподівання щодо цін і доступності товарів у майбутньому, динаміки власних доходів. Збільшення поточних видатків і зменшення заощаджень можуть бути зумовлені очікуванням значних темпів інфляції або дефіциту товарів. Також до стриманості у поточному споживанні і збільшення заощаджень спонукатиме відсутність гарантій наявності у майбутньому високооплачуваної роботи;

в) споживча заборгованість. Якщо досить велика частка поточних доходів витрачається на сплату внесків за попередні закупівлі, наприклад виплати заставної за будинок або на товари тривалого користування, домогосподарства змушені зменшувати споживання і збільшити заощадження;

г) податки. На використовуваний дохід домогосподарств суттєво впливають також зміни в оподаткуванні. Домогосподарства будуть змушені і менше споживати, і менше заощаджувати в разі підвищення податків. Про вплив на споживання та заощадження зниження рівня податків серед економістів немає єдиного висновку. Вважається, додатковий дохід, що отриманий унаслідок цього, буде частково споживатиметься, а частково - заощаджуватиметься;

д) рівень розвитку системи соціального страхування. Урядові виплати та допомоги у країні, де розвинена система соціального страхування, страхують домогосподарства від втрати доходу, якщо члени домогосподарства втрачають роботу, та непередбачених значних видатків (наприклад, медичних), зменшують потребу у нагромадженні активів на пенсійний період. Тобто рівень особистих заощаджень може знижуватися, через те, що застережний мотив заощаджень вагомо послаблюється;

е) демографічні чинники. Згідно з сучасною теорією споживання та заощадження, раціональні члени домогосподарства намагаються зрівнювати споживання упродовж життєвого циклу. Можна позначити, що рівень заощаджень домогосподарств за цією теорією залежить від вікової структури населення, тому що у молодому віці їх члени беруть та використовують позики, у зрілому віці заощаджують, а після виходу на пенсію витрачають заощадження.

ж) рівень розвитку фінансових ринків. Важливим чинником, що суттєво впливає на рівень особистих заощаджень, є фактор розвитку фінансової системи країни. Саме від нього значною мірою залежить спроможність домогосподарств приймати обґрунтовані рішення, що пов’язані з міжчасовим вибором, і за допомогою заощадження перерозподіляти свій дохід у часі. Розвиненість фінансових ринків передбачає наявність привабливих для заощадників альтернатив серед різноманітних інструментів заощадження. З іншого боку наслідком розвиненості фінансових ринків є доступність кредиту, яка зменшує потребу у заощадженнях через можливість отримання ресурсів за допомогою одержання позики на такі важливі видатки домогосподарств як, наприклад, оплата освіти дітей, купівля житла тощо;

з) макроекономічна нестабільність. Загальна невизначеність щодо розвитку ситуації у майбутньому є наслідком зростання макроекономічної нестабільності. Невпевненість домогосподарств стосовно величини майбутніх доходів, збереження місця праці, динаміки цін тощо посилює застережний мотив заощаджень, і рівень особистих заощаджень мав би зрости. Зростання рівня безробіття може призвести до зменшення особистих заощаджень, якщо негативні наслідки зниження доходів домогосподарств через втрату роботи переважають ефект від зростання потреби у застережних заощадженнях;

и) державні заощадження. Приватні заощадження (головною складовою яких є особисті заощадження) та державні заощадження є компонентами національних заощаджень, динаміка яких у будь-якій країні визначається змінами цих двох складових. Ці два компоненти національних заощаджень є певною мірою взаємозамінними, тому державні заощадження можна вважати одним із визначників заощаджень домогосподарств. Зростання (зменшення) державних заощаджень зумовлює відповідно деяке зниження (збільшення) рівня особистих заощаджень. Ключове питання полягає у відносних масштабах цих змін;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...