Меню сайта

Основні мотиви заощаджень домогосподарств в Україні

б) сподівання. Суттєво впливають на розподіл ресурсів домогосподарств між заощадженням та споживанням їх сподівання щодо цін і доступності товарів у майбутньому, динаміки власних доходів. Збільшення поточних видатків і зменшення заощаджень можуть бути зумовлені очікуванням значних темпів інфляції або дефіциту товарів. Також до стриманості у поточному споживанні і збільшення заощаджень спонукатиме відсутність гарантій наявності у майбутньому високооплачуваної роботи;

в) споживча заборгованість. Якщо досить велика частка поточних доходів витрачається на сплату внесків за попередні закупівлі, наприклад виплати заставної за будинок або на товари тривалого користування, домогосподарства змушені зменшувати споживання і збільшити заощадження;

г) податки. На використовуваний дохід домогосподарств суттєво впливають також зміни в оподаткуванні. Домогосподарства будуть змушені і менше споживати, і менше заощаджувати в разі підвищення податків. Про вплив на споживання та заощадження зниження рівня податків серед економістів немає єдиного висновку. Вважається, додатковий дохід, що отриманий унаслідок цього, буде частково споживатиметься, а частково - заощаджуватиметься;

д) рівень розвитку системи соціального страхування. Урядові виплати та допомоги у країні, де розвинена система соціального страхування, страхують домогосподарства від втрати доходу, якщо члени домогосподарства втрачають роботу, та непередбачених значних видатків (наприклад, медичних), зменшують потребу у нагромадженні активів на пенсійний період. Тобто рівень особистих заощаджень може знижуватися, через те, що застережний мотив заощаджень вагомо послаблюється;

е) демографічні чинники. Згідно з сучасною теорією споживання та заощадження, раціональні члени домогосподарства намагаються зрівнювати споживання упродовж життєвого циклу. Можна позначити, що рівень заощаджень домогосподарств за цією теорією залежить від вікової структури населення, тому що у молодому віці їх члени беруть та використовують позики, у зрілому віці заощаджують, а після виходу на пенсію витрачають заощадження.

ж) рівень розвитку фінансових ринків. Важливим чинником, що суттєво впливає на рівень особистих заощаджень, є фактор розвитку фінансової системи країни. Саме від нього значною мірою залежить спроможність домогосподарств приймати обґрунтовані рішення, що пов’язані з міжчасовим вибором, і за допомогою заощадження перерозподіляти свій дохід у часі. Розвиненість фінансових ринків передбачає наявність привабливих для заощадників альтернатив серед різноманітних інструментів заощадження. З іншого боку наслідком розвиненості фінансових ринків є доступність кредиту, яка зменшує потребу у заощадженнях через можливість отримання ресурсів за допомогою одержання позики на такі важливі видатки домогосподарств як, наприклад, оплата освіти дітей, купівля житла тощо;

з) макроекономічна нестабільність. Загальна невизначеність щодо розвитку ситуації у майбутньому є наслідком зростання макроекономічної нестабільності. Невпевненість домогосподарств стосовно величини майбутніх доходів, збереження місця праці, динаміки цін тощо посилює застережний мотив заощаджень, і рівень особистих заощаджень мав би зрости. Зростання рівня безробіття може призвести до зменшення особистих заощаджень, якщо негативні наслідки зниження доходів домогосподарств через втрату роботи переважають ефект від зростання потреби у застережних заощадженнях;

и) державні заощадження. Приватні заощадження (головною складовою яких є особисті заощадження) та державні заощадження є компонентами національних заощаджень, динаміка яких у будь-якій країні визначається змінами цих двох складових. Ці два компоненти національних заощаджень є певною мірою взаємозамінними, тому державні заощадження можна вважати одним із визначників заощаджень домогосподарств. Зростання (зменшення) державних заощаджень зумовлює відповідно деяке зниження (збільшення) рівня особистих заощаджень. Ключове питання полягає у відносних масштабах цих змін;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...