Меню сайта

Основні мотиви заощаджень домогосподарств в Україні

к) економічне зростання. У довгостроковому періоді між економічним зростанням та національними заощадженнями, і заощадженнями домогосподарств зокрема, простежується тісна кореляція. Різні моделі подають різні інтерпретації причинних зв’язків між цими змінними та їх передавальних механізмів. У теоріях економічного зростання рівень заощаджень є одним із ключових чинників, які визначають характер зростання. Водночас у моделях споживання / заощадження змінні, які відображають зростання, мають вагомий вплив на заощадження. Загалом, усебічний аналіз причинно-наслідкових зв’язків між економічним зростанням і заощадженням є сьогодні одним з найактуальніших завдань економічної теорії;

л) зовнішні чинники. Доступ до іноземних позик та інтенсивність залучення країни до міжнародної фінансової інтеграції також впливають на рівень приватних заощаджень. Серед інших показників, за допомогою яких намагаються враховувати дію зовнішніх чинників, можна назвати рівень відкритості економіки, мінливість реального обмінного курсу національної валюти, умови торгівлі.

Зaгaлом, з нaведеного переліку стaє очевидним, що прaктично виокремити вплив деяких з чинників зaощaджень нaдто склaдно, оскільки більшість з них тісно взaємопов’язaні між собою. Крім того, дія бaгaтьох визнaчників зaощaджень є різною зa різних рівнів розвитку ринкової економічної системи.

Висновки до розділу 1

Формування у домогосподарств руху грошових коштів дозволяє говорити про утворення фінансових ресурсів, які за відрахуванням витрат на споживання створюють основу заощаджень домогосподарств. Як і будь-які ресурси, такі заощадження потребують рішень щодо їх ефективного використання, тобто виступають об’єктом управління.

Досвід функціонування домогосподарств в умовах становлення ринкових відносин в Україні свідчить про наявність проблемних аспектів щодо формування фінансових ресурсів та їх подальшого залучення до інвестиційних процесів, зокрема в розрізі оптимізації структури витрат домогосподарства та забезпечення належного рівня доходів, які б дозволили формувати заощадження. Крім того, домашніми господарствами України досі не використовується в повному обсязі весь спектр інструментів, які дають можливість не тільки зберегти, а й примножити фінансові ресурси.

Грошові кошти, що залишаються у розпорядженні домогосподарства після здійснення витрат на споживання, є основою для формування заощаджень, тобто накопичення грошових коштів. Одним із основних чинників впливу на цей процес є дохід домогосподарства. Стабільність розвитку домогосподарства як суб’єкта економічних відносин тісно пов’язана із забезпеченням належних умов для фізіологічного розвитку членів цього утворення (придбання продуктів харчування, витрати на одяг, взуття та ін.) Саме після задоволення першочергових споживчих потреб у домогосподарств з’являється можливість для формування заощаджень.

Отже, можна зробити висновок, що в умовах ринкової економіки домогосподарство, здійснюючи заощадження своїх коштів, має потужний арсенал різноманітних інструментів. Формування у домогосподарств заощаджень саме організованої форми є яскравим показником стабільності в суспільстві та довіри до фінансової системи, адже накопичення готівки у населення не дає змоги залучити цей ресурс для потреб економіки.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...