Меню сайта

Загальна характеристика заощаджень домогосподарств в Україні

Заощадження - це та частина доходу, яка не споживається в даний момент часу, тому для оцінки та аналізу заощаджень домогосподарств України доцільно проаналізувати їх доходи. Доходи населення включають обсяг нарахованих в грошовій та натуральній формі: заробітної плати (включаючи одержану населенням з-за кордону), прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів.

Розглянемо обсяг доходів населення України у 2002-2011 рр. джерела їх формування (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Обсяг доходів населення України у 2002-2011 рр. Примітка. Складено за даними [28]

За цим рисунком можна побачити, що обсяги доходів за цей період постійно збільшувались та їх збільшення відбувалося достатньо рівномірно. Загальний дохід населення України збільшився з 18073 млн. грн. у 2002 р. до 1251005 млн. грн. у 2011 р., тобто на 676,0%. Зрозуміло, що значний вплив на постійне підвищення обсягів доходів населення має інфляція. В структурі доходів найбільше значення має заробітна плата - 42,8% в середньому, що є достатньо типовим для країни, де більша частина населення є найманими працівниками.

Значну частину займають соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти - 37,9% в середньому, їх обсяг зріс з 67286 млн. грн. в 2002 р. до 463368 млн. грн. в 2011 р., а їх питома вага зросла у 2011 р. на 1,7% в порівнянні з 2002 роком, коли на них припадало 36,4%. Ці зміни можна пояснити більшою соціальною спрямованістю політики уряду за останні роки. Найбільша питома вага соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів спостерігається у 2009 році - 39,6%, що на 1,7% більше середнього значення, що пов’язано зі збільшенням підтримки населення в період кризи.

Частина населення займається підприємницькою діяльністю, що знайшло своє відображення і в структурі доходів, 15,7 % яких отримано саме за рахунок цього виду активності, хоча в 2002 році питома вага прибутку та змішаного доходу була дещо більша - 18,1 %, що свідчить про зменшення населенням України підприємницької активності.

Доходи від власності поки що не відіграють суттєвої ролі - лише 3,6 % в середньому за період. Це може бути пов’язано із нерозвиненістю фондового ринку як основного можливого джерела подібних доходів. Навіть за наявності у населення акцій тих чи інших суб’єктів господарювання, виплати дивідендів по них, як правило, не здійснюється, а отримані прибутки реінвестуються. Також потрібно враховувати, що в подібній статистиці не враховуються неофіційні доходи громадян, які формуються за рахунок оренди житла. Також доцільно проаналізувати динаміку наявного доходу населення, щоб визначитись скільки домогосподарства можуть реально витрачати та заощаджувати, якщо за виключенням всіх відрахувань. Наявний дохoд - це максимальний обсяг грошових доходів, які призначені для використання домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та оплату послуг. Вони включають оплату праці, прибуток, змішаний доход, сальдо доходів від власності, соціальні допомоги, інші одержані поточні трансферти в грошовій формі за виключенням сплачених, зокрема поточних податків на доходи та майно [30].

Наявний дохід населення України в 2002-2011 рр. в розрахунку на одну особу представлено на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2 - Обсяг наявного доходу населення України (на одну особу) в 2002-2011 рр. Примітка. Складено за даними [28]

Наявний обсяг доходів населення зріс з 2938 грн. з розрахунку на одну особу до 21333,2 грн., або на 626,1%, при цьому приріст наявного доходу був найбільшим в 2008 році порівняно з попереднім, він збільшився на 1235,3 грн., або на 30%, а найменший приріст спостерігався в 2009 році - збільшення всього на 5%. Сукупні ресурси у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство у 1999р. становлять 332 грн. У 2012 даний показний становить 3841,7 грн., що в 11,5 разів перевищує показник 1999р (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. - Сукупні ресурси домогосподарств України в середньому за місяць в 1999-2011 рр. Примітка. Складено за даними [28]

Виходячи з рисунку, можна сказати, що починаючи з 1999р. відбувається поступове зростання сукупних ресурсів, у розрахунку на одне домогосподарство, на місяць, до 2011 р. Абсолютний приріст сукупних ресурсів в 2011 р. порівняно з 1999 р. склав 3509,7 грн., що складає майже 1115%.

Далі проаналізуємо витрати та заощадження населення України за 2002-2012 рр. та порівняємо ці дві складові доходів населення.

Витрати включають: витрати на придбання товарів та послуг; сплачені доходи від власності, поточні податки на доходи, майно та інші поточні трансферти. Заощадження - нагромадження основного капіталу та матеріальних оборотних коштів, а також приріст фінансових активів у вигляді заощаджень у вкладах, в іноземній валюті тощо [2].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...