Меню сайта

Світовий досвід формування та використання заощаджень та їх мотивація

Фінансове значення заощаджень домогосподарств полягає у тому, що

вони формують основне джерело коштів на фінансовому ринку країни. Важливість особистих заощаджень зумовлює актуальність проблем, пов’язаних з їх вимірюванням.

У США регулярно розраховують три базові агреговані показники заощаджень домогосподарств. Перший з них визначають з національних рахунків доходу та продукту (NIPА - Nаtionаl Income аnd Product Аccounts), які вимірюють поточне виробництво, вироблений дохід і його розподіл між секторами домогосподарств, корпорацій та уряду. Особисті заощадження тут обчислюють як різницю між особистим використовуваним доходом і споживчими видатками домогосподарств. Вважають, що саме цей вимірник особистих заощаджень дає достатньо точну оцінку наявних у сектора домогосподарств коштів для інвестицій.

Ще один показник особистих заощаджень розраховують з рахунків потоку коштів (FFА - Flow of Funds Аccounts) Федеральної резервної системи США на основі даних балансів домогосподарств. Заощадження домогосподарств визначають як чисте придбання активів (включно з житлом) сектором домогосподарств за вирахуванням чистого нагромадження його зобов’язань. Ключова відмінність, окрім декількох менш значних, порівняно з попереднім показником полягає у тому, що чисті інвестиції у товари тривалого користування тут враховують як заощадження.

Для полегшення порівняння вимірників особистих заощаджень з національних рахунків доходу та продукту і рахунків потоку коштів Рада Федеральної резервної системи публікує ще один показник. Він відрізняється від показника з рахунків потоку коштів на величину чистих інвестицій у товари тривалого користування.

За останні роки рівень внутрішніх заощаджень у США постійно знижувався. Якщо в 80-х рр. заощадження в США становили 17,9% ВВП, а наприкінці 90-х рр. навіть перевищили 18%, то у 2010 р. - знизились до 13% ВВП. Зазначимо, що в євро-зоні заощадження стабільно перебувають на рівні 21-22%, у Японії - 27-31% ВВП.

Для підтримки необхідного рівня макроекономічної рівноваги в Україні необхідно залучати в народне господарство певний обсяг інвестиційних ресурсів. У більшості країн з розвинутою економікою внутрішні інвестиції складають чималу частку оборотного капіталу держави.

Щоб стимулювати внутрішнього інвестора потрібно надати громадянам країни відповідні гарантії та вдосконалити механізм трансформації заощаджень населення в інвестиційний капітал.

В США саме фондовий ринок став двигуном зростання економіки. Завдяки діяльності фінансових посередників грошові заощадження населення перетворюються на реальне джерело інвестиційних ресурсів. В Україні понад 20% у структурі інвестиційних ресурсів в інституційних секторах припадає на домашні господарства. У Франції, ФРН, Японії заощадження домогосподарств покривають більш як половину чистих капіталовкладень, а в США - дві третини [38].

Слід зазначити, що у розвинених країнах саме заощадження населення відіграють вирішальну роль в інвестиційному процесі. Так, у США населення володіє приблизно 70 % фінансових активів, їхня частка майже в 5 разів перевищує частку держави. За оглядом NYSE, в 1990 р. понад 51 млн. індивідуальних інвесторів безпосередньо володіли акціями, тобто приблизно чверть дорослого населення були акціонерами [39].

Перетворюючи власні заощадження на матеріальні, нематеріальні та фінансові активи домашні господарства збільшують своє багатство. Інвестиційні ресурси, що створюються за участю населення, використовуються для зростання й розвитку економіки, підвищують добробут населення і якість його життя. Тобто люди, які стають учасниками інвестиційного процесу через заощадження, все більшою мірою розвивають соціально-економічну сферу своєї країни [38].

Для власників невеликих заощаджень у міру розвитку фондового ринку сформувалася така особлива модель трансформації заощаджень населення в інвестиції, що відображає також, перш за все, інвестиційні мотиви поведінки людини як колективне інвестування. Чималу роль у розвитку механізму колективного інвестування в розвинених країнах відіграє держава, вчасно усвідомивши, що цей спосіб трансформації заощаджень в інвестиції створює

надійне джерело грошей як для фондового ринку в цілому, так і для державних облігацій. Так, за останнє десятиліття число приватних інвесторів у Західній Європі збільшилося майже в 5 разів, а у США на початок нового тисячоліття учасниками фондового ринку було більш ніж 55 % всього населення країни.

Для того, щоб заощадження населення прийняли організовану форму у вигляді банківських депозитів, останні повинні володіти певними якостями, відмінними від інших інструментів:

– володіти високою ліквідністю;

– бути практично безризиковими, а для дрібних вкладників повинна бути створена система, що гарантує їх повернення;

– надавати можливість поповнення депозитів не лише великими сумами;

– мати гарантовану прибутковість;

– забезпечувати прямий доступ до своїх рахунків на основі сучасних інформаційних технологій.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...