Меню сайта

Шляхи реформування заощаджень та покращення їх мотивації в Україні

– дистрибуція через Інтернет має бути головною стратегію в довгостроковій перспективі, так як несе в собі значну кількість переваг;

– збільшення періоду виплат по облігаціям є важливою довгостроковою ціллю. Задля збільшення інтересу населення до таких інструментів пропонується запровадження облігацій з поступовим збільшенням купонних виплат (в наперед зазначений спосіб).

Можна зробити наступні висновки щодо ролі заощаджень в економіці країни [45]:

– заощадження домогосподарств є важливішим фактором соціально-економічного розвитку держави та залишаються основним джерелом інвестиційних ресурсів у більшості країн світу. Виконуючи свою відтворювальну функцію, через механізм банківської системи, заощадження відіграють вирішальну роль у процесі розширеного відтворення, створенні доданої вартості;

– потужний інвестиційний потенціал заощаджень домашніх господарств є альтернативою зовнішнім джерелам фінансування розвитку економіки України. Але різке погіршення економічної ситуації останнім часом сприяло відтоку депозитів з банківської системи країни, перевищенню обсягів споживчих кредитів над депозитними внесками фізичних осіб, зниженню накопичень домогосподарств в цілому;

– залучення та раціональне використання заощаджень населення в економіці потребує наявності прозорого, розвиненого ринку дієвих фінансових інструментів, створення якого передбачає участь у цьому процесі інститутів банківського та небанківського секторів, а також держави.

Висновки до розділу 3

Фінансове значення заощаджень домогосподарств полягає у тому, що вони формують основне джерело коштів на фінансовому ринку країни. Важливість особистих заощаджень зумовлює актуальність проблем, пов’язаних з їх вимірюванням.

В США саме фондовий ринок став двигуном зростання економіки. Завдяки діяльності фінансових посередників грошові заощадження населення перетворюються на реальне джерело інвестиційних ресурсів. В Україні понад 20% у структурі інвестиційних ресурсів в інституційних секторах припадає на домашні господарства. У Франції, ФРН, Японії заощадження домогосподарств покривають більш як половину чистих капіталовкладень, а в США - дві третини.

Вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду стимулювання накопичень та особливостей функціонування механізмів залучення заощаджень домогосподарств для вирішення важливіших макроекономічних проблем, дозволяє запропонувати такий комплекс заходів для реалізації в Україні, який включає, по-перше, вдосконалення існуючої системи гарантування банківських вкладів, по-друге, дуже важливо поширити практику використання державних цінних паперів як дієвого фінансового інструменту залучення тимчасово вільних коштів громадян, по-третє, необхідне запровадження державної Програми пенсійних заощаджень.

На основі зарубіжного досвіду можна зазначити, що центральною задачею для України в короткотерміновій перспективі є вдале введення облігації для населення.

Державна політика стимулювання заощаджень населення в Україні повинна ґрунтуватися на вдосконаленні існуючої системи гарантування банківських внесків; поширенні практики використання державних цінних паперів як дієвого фінансового інструменту залучення тимчасово вільних коштів громадян; запровадженні державної Програми пенсійних заощаджень.

ВИСНОВКИ

Фінанси домогосподарств - один із важливих елементів фінансової системи, оскільки формування і використання фінансових ресурсів населення безпосередньо пов’язане з розвитком інших складових фінансової системи (державних фінансів, фінансів підприємств і установ), розвитком банківської системи, страхування та ін. Фінанси домогосподарств відіграють у такій системі провідну роль, тому що розвиток суспільства у цілому багато в чому підпорядкований забезпеченню інтересів громадян, їх груп та об’єднань.

Грошові кошти, що залишаються у розпорядженні домогосподарства після здійснення витрат на споживання, є основою для формування заощаджень, тобто накопичення грошових коштів. Одним із основних чинників впливу на цей процес є дохід домогосподарства.

Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики уряду будь-якої країни світу.

Причини для збереження доходу можуть бути найрізноманітнішими. Якщо зробити спробу ці причини класифікувати, то їх можна розділити на дві групи. Одна група - захист доходів, наприклад, прагнення забезпечити себе на «чорний день» у разі виникнення непередбачуваних обставин, бажання покращити взагалі фінансову забезпеченість своєї сім’ї та ін. Друга група причин - спекуляція на біржі, тобто зберігання частини доходу з метою витрачання його на придбання цінних паперів, щоб у майбутньому отримати прибуток від підвищення їх номінальної вартості.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...