Меню сайта

Шляхи реформування заощаджень та покращення їх мотивації в Україні

– дистрибуція через Інтернет має бути головною стратегію в довгостроковій перспективі, так як несе в собі значну кількість переваг;

– збільшення періоду виплат по облігаціям є важливою довгостроковою ціллю. Задля збільшення інтересу населення до таких інструментів пропонується запровадження облігацій з поступовим збільшенням купонних виплат (в наперед зазначений спосіб).

Можна зробити наступні висновки щодо ролі заощаджень в економіці країни [45]:

– заощадження домогосподарств є важливішим фактором соціально-економічного розвитку держави та залишаються основним джерелом інвестиційних ресурсів у більшості країн світу. Виконуючи свою відтворювальну функцію, через механізм банківської системи, заощадження відіграють вирішальну роль у процесі розширеного відтворення, створенні доданої вартості;

– потужний інвестиційний потенціал заощаджень домашніх господарств є альтернативою зовнішнім джерелам фінансування розвитку економіки України. Але різке погіршення економічної ситуації останнім часом сприяло відтоку депозитів з банківської системи країни, перевищенню обсягів споживчих кредитів над депозитними внесками фізичних осіб, зниженню накопичень домогосподарств в цілому;

– залучення та раціональне використання заощаджень населення в економіці потребує наявності прозорого, розвиненого ринку дієвих фінансових інструментів, створення якого передбачає участь у цьому процесі інститутів банківського та небанківського секторів, а також держави.

Висновки до розділу 3

Фінансове значення заощаджень домогосподарств полягає у тому, що вони формують основне джерело коштів на фінансовому ринку країни. Важливість особистих заощаджень зумовлює актуальність проблем, пов’язаних з їх вимірюванням.

В США саме фондовий ринок став двигуном зростання економіки. Завдяки діяльності фінансових посередників грошові заощадження населення перетворюються на реальне джерело інвестиційних ресурсів. В Україні понад 20% у структурі інвестиційних ресурсів в інституційних секторах припадає на домашні господарства. У Франції, ФРН, Японії заощадження домогосподарств покривають більш як половину чистих капіталовкладень, а в США - дві третини.

Вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду стимулювання накопичень та особливостей функціонування механізмів залучення заощаджень домогосподарств для вирішення важливіших макроекономічних проблем, дозволяє запропонувати такий комплекс заходів для реалізації в Україні, який включає, по-перше, вдосконалення існуючої системи гарантування банківських вкладів, по-друге, дуже важливо поширити практику використання державних цінних паперів як дієвого фінансового інструменту залучення тимчасово вільних коштів громадян, по-третє, необхідне запровадження державної Програми пенсійних заощаджень.

На основі зарубіжного досвіду можна зазначити, що центральною задачею для України в короткотерміновій перспективі є вдале введення облігації для населення.

Державна політика стимулювання заощаджень населення в Україні повинна ґрунтуватися на вдосконаленні існуючої системи гарантування банківських внесків; поширенні практики використання державних цінних паперів як дієвого фінансового інструменту залучення тимчасово вільних коштів громадян; запровадженні державної Програми пенсійних заощаджень.

ВИСНОВКИ

Фінанси домогосподарств - один із важливих елементів фінансової системи, оскільки формування і використання фінансових ресурсів населення безпосередньо пов’язане з розвитком інших складових фінансової системи (державних фінансів, фінансів підприємств і установ), розвитком банківської системи, страхування та ін. Фінанси домогосподарств відіграють у такій системі провідну роль, тому що розвиток суспільства у цілому багато в чому підпорядкований забезпеченню інтересів громадян, їх груп та об’єднань.

Грошові кошти, що залишаються у розпорядженні домогосподарства після здійснення витрат на споживання, є основою для формування заощаджень, тобто накопичення грошових коштів. Одним із основних чинників впливу на цей процес є дохід домогосподарства.

Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики уряду будь-якої країни світу.

Причини для збереження доходу можуть бути найрізноманітнішими. Якщо зробити спробу ці причини класифікувати, то їх можна розділити на дві групи. Одна група - захист доходів, наприклад, прагнення забезпечити себе на «чорний день» у разі виникнення непередбачуваних обставин, бажання покращити взагалі фінансову забезпеченість своєї сім’ї та ін. Друга група причин - спекуляція на біржі, тобто зберігання частини доходу з метою витрачання його на придбання цінних паперів, щоб у майбутньому отримати прибуток від підвищення їх номінальної вартості.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...