Меню сайта

Перспективи економічного і соціального розвитку України в 2011-2013 роках

Протягом 2011-2013 років очікується посткризове упорядкування вітчизняної фінансової та економічної системи на основі якісних структурних зрушень в економіці у напрямі посилення інвестиційної складової та подальшого впровадження інноваційної моделі розвитку економіки, а також удосконалення ринкових інститутів, поглиблення інтегрованості національної економіки у світову економіку. В умовах загострення конкурентної боротьби за ринки збуту проводитиметься робота із зменшення ресурсозатратності виробництва шляхом використання енергозберігаючих технологій, обладнання і матеріалів та впровадження інвестиційних проектів інноваційного спрямування.

Державна політика спрямовуватиметься на створення умов для посткризового розвитку України, зняття інфраструктурних обмежень розвитку, підвищення технологічного рівня промисловості, створення сучасного агропромислового комплексу, продовження інтеграції у світовий простір. Ці заходи сприятимуть усуненню впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальному розвитку національної економіки. У результаті передбачається відновлення та закріплення позитивних тенденцій щодо темпів зростання реального ВВП на рівні 6,4 відсотка в середньому за рік, що відповідає довгостроковому потенціалу розвитку економіки. У 2012 році темпи зростання реального ВВП будуть вищими за середні і становитимуть 7,2 відсотка, що пов’язано з додатковим підвищенням економічної активності у зв’язку з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [43]. Підготовка та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу забезпечить збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій, спрямованих на модернізацію та розбудову об’єктів інфраструктури. Реалізовуватимуться інвестиційні проекти, пов’язані з розширенням транспортної інфраструктури, підвищенням безпеки руху, зростанням обсягів перевезень, що сприятиме становленню України як транзитної держави. Це забезпечить зростання обсягу іноземних інвестицій в Україну щороку в середньому на 11 млрд доларів США.

Протягом 2011-2013 років передбачається стабілізація ситуації у сфері зайнятості і закріплення позитивних тенденцій в міру розв’язання проблем, що виникли внаслідок світової кризи, та відновлення динамічного розвитку виробничої діяльності.

Прогнозується збереження мінімальної заробітної плати на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум, зростання реальної заробітної плати темпами, що відповідатимуть реальним можливостям економіки - підвищенню продуктивності праці.

З метою наближення якості життя громадян до європейських стандартів передбачається проведення подальшого реформування системи соціального та пенсійного страхування, удосконалення недержавного пенсійного забезпечення. Підвищенню якості продуктивності праці, якості робочої сили також сприятимуть здійснення заходів, спрямованих на поліпшення якості освітніх та медичних послуг, популяризацію здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту, поліпшення екологічного стану довкілля.

Основна увага в період відновлення економіки після виходу з кризи приділятиметься стимулюванню становлення середнього класу як основи стабільності суспільства, що позитивно вплине на економічне зростання в цілому та на рівень життя населення.

Зростанню обсягів виробництва сприятиме підвищення продуктивності економіки, яке забезпечуватиметься в результаті ефективного використання таких факторів виробництва, як капітал та робоча сила.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...