Меню сайта

Перспективи економічного і соціального розвитку України в 2011-2013 роках

Прогнозні показники видаткової частини зведеного бюджету України на середньостроковий період розроблені з урахуванням таких припущень:

) зниження питомої ваги видатків на загальнодержавні функції із 2,46 відсотка ВВП у 2011 році до 2,13 відсотка ВВП у 2013 році, що зумовлюватиметься скороченням значної частки соціальних привілеїв для окремих категорій державних службовців;

) підвищення розміру заробітної плати залежно від зростання обсягу продуктивності праці;

) поступове скорочення чисельності населення призведе до необхідності зменшення кількості працівників правоохоронних структур; скасування привілеїв для зазначеної категорії працівників. Відповідно зменшаться у середньостроковому періоді видатки на забезпечення громадського порядку, безпеки та судової влади у питомій вазі до ВВП;

) зменшення у 2011 році на 41 відсоток порівняно з 2008 роком обсягу видатків на провадження економічної діяльності (30,3 млрд гривень проти 51,3 млрд. гривень) зумовлюватиметься відсутністю потреби у резервуванні бюджетних коштів для рекапіталізації банків та зниженням податкового навантаження на підприємства, що даватиме можливість підприємствам нарощувати власну ресурсну базу і відповідно збільшувати прибутки;

) у разі загального збільшення обсягу фінансування освіти її питома вага у ВВП зменшуватиметься із 5,29 відсотка у 2011 році до 4,86 відсотка у 2013 році, що зумовлюватиметься зміною підходів у фінансуванні закладів освіти, а також скороченням потреби через демографічну ситуацію та перенасичення ринку фахівцями у галузях економіки і права;

) зменшення у середньостроковій перспективі кількості пільговиків (ветеранів війни, дітей війни, чорнобильців) у зв’язку з удосконаленням системи надання пільг і заміною їх на адресну допомогу, а також урахуванням природного чинника, що додатково вивільнятиме ресурс держави при фінансуванні системи соціального захисту та соціального забезпечення. У питомій вазі до ВВП частка видатків зведеного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2011 році буде навіть меншою (6,65 відсотка) ніж у 2007 році (6,73 відсотка) та утримуватиметься на цьому ж рівні у 2012 та 2013 роках.

Фінансування бюджету та державний борг

У 2000-2007 роках показник відношення державного боргу до ВВП постійно зменшувався в результаті як утримання державного боргу на відносно стабільному рівні, так і економічного зростання.

Однак у 2008 і 2009 роках сума державного боргу, показник та його відношення до ВВП зростали у зв’язку з розгортанням кризових явищ і відповідно зростанням потреб держави у державних запозиченнях для стимулювання сукупного попиту та економічної активності. Очікується, що показник відношення державного боргу до ВВП наприкінці 2009 року становитиме близько 18,9 відсотка [40].

Ситуація, що склалася на сьогоднішній день, характеризується зростанням вартості державних запозичень для України на світовому ринку капіталу, що не дає змоги здійснювати випуск облігацій зовнішньої державної позики на прийнятних умовах. З метою задоволення потреб держави у позикових фінансових ресурсах Урядом активізовано співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Здійсненню внутрішніх державних запозичень перешкоджає ряд факторів, спричинених низьким рівнем розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів. З метою розвитку зазначеного ринку державою здійснюються заходи щодо забезпечення ринкового ціноутворення у разі розміщення внутрішніх державних облігацій; розширення спектра інструментів державної позики; створення системи первинних дилерів державних цінних паперів; посилення прозорості здійснення державних запозичень; розміщення коштів єдиного казначейського рахунка тощо.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...