Меню сайта

Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи України

Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, у тому числі районів у містах (Рисунок 1.2). Територіальні громади сіл, їх об’єднань, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Рисунок 1.2 - Структурні складові бюджетної системи України

Підставою для розмежування бюджетів на місцеві та бюджети місцевого самоврядування є повноваження визначених органів влади щодо прийняття та виконання бюджетів, особливості формування їх доходної частини. Доходи цих бюджетів визначаються відповідно до Бюджетного Кодексу України статті 64 («Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів»), частини другої статті 65 («Нормативи відрахувань від податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування»), статті 66 («Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховується пр. визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів»), статті 69 («Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються пр. визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів») та статті 71 («Бюджет розвитку місцевих бюджетів»).

Відповідно до статті 142 Конституції України, матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Мicцeві бюджети є джepeлoм фiнaнcувaння комунальних зaклaдiв ocвiти, культуpи, oxopoни здopoв’я нaceлeння, зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, житлoвo - кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx мoлoдiжниx пpoгpaм, витpaт пo благоустрою нaceлeниx пунктiв. Саме з мicцeвиx бюджeтiв здiйcнюютьcя видaтки нa coцiaльний зaxиcт тa coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння, утpимaння пpитулкiв тa дитячиx зaклaдiв-iнтepнaтiв, дoпoмoги ciм’ям з дiтьми, іншим мaлoзaбeзпeчeним i нeзaxищeним вepcтвaм нaceлeння.

Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави.

Місцеві бюджети стають основним інструментом реалізації регіональної політики та вирішення таких важливих завдань, як структурна перебудова економіки, вирівнювання економічного розвитку регіонів та ефективності територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів та ін.

Мicцeвi бюджeти є фiнaнcoвим плaнoм poзвитку peгioнiв і сaмe в мicцeвиx бюджeтax втiлюєтьcя пoлiтикa opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, ocкiльки в зaлeжнocтi вiд нaпpямкiв витpaчaння ними кoштiв мoжнa зpoбити виcнoвки пpo пpiopитeтнi нaпpямки poбoти opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцевий бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети містять надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які в обов’язковому порядку, спираючись на основні принципи бюджетної системи України, повинні бути збалансованими. Це означає, що повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу його надходжень на відповідній території.

Надходження місцевого бюджету передбачають доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від місцевих запозичень, повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються в законі про Державний бюджет України для кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...