Меню сайта

Кредитування

Іпотека

- це різновид застави нерухомого майна з метою одержання позички в банку. Іпотека надає право банку переважного задоволення його вимог боржника в межах вартості зареєстрованої застави.

У разі неплатоспроможності боржника вимоги кредитора задовольняються за рахунок виручки від реалізованого майна.

Страхування

як форма забезпечення зобов'язань позичальника перед банком здійснюється у формі страхування відповідальності. У такому випадку клієнт надає банку страхове свідоцтво (поліс) або інші документи, які підтверджують факт страхування ним кредитної операції. Банк повинен переконатися в платоспроможності страховика.

Формою забезпечення виконання зобов'язань є також стягнення пені та штрафів. Пенею

є визначена законом або угодою сума, яку боржник повинен сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, зокрема, у випадку прострочення виконання.

Резерв під кредитні операції

- спеціальний резерв банку в національній та іноземній валютах.

Загальна заборгованість за кредитними операціями банку становить валовий кредитний ризик для кредитора. Для розрахунку резервів визначають чистий кредитний ризик шляхом зменшення валового кредитного ризику на вартість прийнятого забезпечення.

Банки зобов'язуються створювати резерви за кредитними операціями на всю суму нарахованого доходу за ними, що прострочені на строк понад ЗО днів і які потрібно відносити до нестандартної заборгованості.

Аналiз лiквiдностi пiдприємства, який провадиться за даними балансу, дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, при нормальному функцiонуваннi виробництва повинний мати значення в межах 1,0-2,5. На 31.12.2009 р. цей коефiцiєнт у межах норми - 1,12. Отже, обсяг поточних зобов'язань по розрахунках з кредиторами пiдприємство може погасити за рахунок мобiлiзованих оборотних активiв. Значення цього показника станом на 31.12.2009 р. порiвняно з його значенням на 31.12.2008 р. майже не змiнилося. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв дебiторами. Нормативне значення такого коефiцiєнта - 0,6 - 0,8. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ВАТ «Азовмаш» бiльше нормативу та складає 1,12. В порiвняннi з 2008 роком значення цього коефiцiєнту трохи покращалось. Найбiльш рухомою частиною оборотних коштiв є грошовi кошти i короткостроковi фiнансовi вкладення в цiннi папери. Грошовi кошти готовi до платежу i розрахункiв без будь-яких промiжних операцiй (навiть депозитний договiр може розiрвати за декiлька днiв та повернути грошi на поточний рахунок), тому їхнє вiдношення до короткострокових зобов'язань пiдприємства свiдчить про те, яка частина короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена. Теоретично коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi не повинний бути менш нiж 0,2 - 0,25. У нашому випадку вiн дорiвнює 0,022, менше теоретичного значення. Значення цього показника станом на 31.12.2009 р. порiвняно з його значенням на 31.12.2008 р. (0,023) не змiнилося. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства, який провадиться за даними балансу, характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у дiяльнiсть пiдприємства. Чим ближче значення коефiцiєнта платоспроможностi до одиницi, тим бiльш стiйким є фiнансовий стан пiдприємства. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Чим ближче значення коефiцiєнта фiнансування до нуля (позитивне значення), тим бiльше фінансово незалежне пiдприємство. Станом на 31.12.2008 р. цi показники складали відповідно 0,71 та 0,41. На 31.12.2009 р. значення коефiцiєнта платоспроможності складає - 0,74, а значення коефiцiєнта фiнансування дорiвнює 0,35. Таким чином, в 2009 роцi фінансовий стан пiдприємства трохи покращився. Коефiцiєнт платоспроможності свiдчить, що 74 вiдсоткiв активу балансу станом на 31.12.2009 р. профiнансовано за рахунок власних коштів. Коефiцiєнт фiнансування свідчить, що сума кредиторської заборгованостi (короткострокової та довгострокової) підприємства станом на 31.12.2009 р. не перевищує суму власного капіталу. Тобто власний капiтал покриває заборгованiсть пiдприємства. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу свiдчить про те скiльки грн. прибутку заробила 1 грн. власного капiталу. За 2009 рiк пiдприємство на 1 грн. власних коштiв отримало майже 1 копiйку прибутку. Цей показник у 2009 роцi у порiвняннi з 2008 роком не змiнився.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...