Меню сайта

Аналіз динаміки доходної частини місцевих бюджетів з використанням коефіцієнта еластичності

Бюджетні явища перебувають у безперервному розвитку. Ці зміни в часовому просторі бюджетна статистика вивчає за допомогою побудови й аналізу часових рядів динаміки.

Часовий ряд бюджетних показників - це послідовність чисел, які характеризують зміну того чи іншого бюджетного явища в часі. Елементами часового ряду є перелік хронологічних дат (моментів) або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників, які називаються рівнями ряду. Тобто рівень ряду - це абсолютна величина кожного члена часового ряду, всі рівні ряду характеризують його динаміку. При вивченні динаміки важливі не тільки числові значення рівнів, а і їх послідовність. Взявши будь - який інтервал за одиницю, послідовність рівнів запишемо так: у1, у2, у3,…, уn.

Будь-який часовий ряд у межах періоду з більш-менш стабільними умовами бюджетного розвитку виявляє певну закономірність зміни рівнів - загальну тенденцію (основний напрям розвитку). Одним рядам притаманна тенденція до зростання, іншим - до стабільності або зниження рівнів бюджетного явища. Зростання чи зниження рівнів часового ряду, в свою чергу, відбувається по-різному: рівномірно, прискорено й уповільнено.

Рівномірне зростання (або зниження) існує в тому разі, якщо воно здійснюється з однаковою абсолютною швидкістю, тобто коли ланцюгові абсолютні прирости є однаковими.

За прискореного зростання чи зниження ланцюгові прирости систематично збільшуються по абсолютній величині.

За уповільненого зростання (зниженні) ланцюгові прирости зменшуються, кожен наступний приріст є меншим за величиною від попереднього.

У цьому розділи оглянемо доходну частину системи місцевого бюджетування регіонів; на основі обчислених коефіцієнтів еластичності зробити порівняння динаміки доходів місцевих бюджетів з динамікою доходів зведеного бюджету України.

У системі бюджетування для оцінки залежності результативної ознаки від чинників, які її визначають, можна використати коефіцієнти еластичності. Вони характеризують відносні зміни рівня результативної ознаки на кожен відсоток зміни незалежної змінної - чинника, у ролі якого можуть фігурувати складові бюджетної системи.

Припустімо, залежність між рівнем результативної ознаки y і рівнем показника х визначено функцією f(x). Абсолютний розмір приросту чинника позначимо через ∆х, а відносний ∆х/x. Тоді абсолютний приріст результативної ознаки становитиме ∆у = f (x + ∆х) - f(x), а відносний - ∆y/y. Коефіцієнт еластичності, який відображає відношення приросту результативної ознаки та чинника, що визначає його, буде таким:

. (2.1)

Для бюджетно-статистичного аналізу значний інтерес становить порівняння за допомогою коефіцієнтів еластичності динаміки частин будь-якої бюджетної сукупності (наприклад, місцевого бюджетів) з динамікою всієї сукупності бюджету.

Коефіцієнти еластичності можна використати, аналізуючи бюджетні явища, які вивчаються за допомогою групувань. Так, у системі бюджетування можна визначити, як при зростанні зведеного бюджету на 1% зростають кошти місцевих бюджетів.

Для порівняльного аналізу динаміки доходів місцевих бюджетів використано коефіцієнти еластичності. Для розрахунку коефіцієнта еластичності у якості показника зміной x використаємо показники доходів зведеного бюджету, у якості показника функції y - показник доходів місцевих бюджетів. Результати розрахунків відображаємо у таблиці 2.1.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...