Меню сайта

Аналіз фінансової автономії місцевих органів влади і фінансової стійкості місцевого бюджету

Наступний показник - показник питомої ваги незв’язаних субсидій у доходах місцевих бюджетів. Показник відображає обсяги фінансової допомоги з боку держави, які не мають конкретної мети і використовуються як засіб для зміцнення власної дохідної бази місцевих органів влади. Таким чином, мається на увазі обсяг дотацій вирівнювання, що перераховується до місцевих бюджетів для покриття витрат, які не мають конкретного призначення.

(2.5)

де Тд - трансферти надходження у вигляді дотації.

Але місцеві бюджети отримують від центральної влади також субвенції, які спрямовуються на фінансування конкретних заходів, тому доцільно визначити значення цього показника в загальному обсязі доходів, а також у всіх трансфертних надходжень у складі доходів місцевих бюджетів. Тому вважаємо за необхідне розширити цей показник ще двома показниками, а саме: показником частки субвенцій та частки трансфертних надходжень взагалі в доходах місцевих бюджетів. Цей показник має також назву як показник фінансової залежності місцевих органів від центральної влади.

(2.6)

де Тс - трансферти надходження у вигляді субвенції.

(2.7)

де Т - загальна сума трансфертних надходжень.

Розширення видаткових повноважень, високий рівень соціальних зобов’язань при недостатності фінансових ресурсів у розпорядженні місцевих органів влади потребують з кожним роком все більше допомоги з боку держави.

Уряд країни передбачає забезпечення мінімального рівня суспільних послуг для кожної території, незалежно від її податкоспроможності. Здійснюється це шляхом міжбюджетного регулювання. Залежність від дотацій вирівнювання зростає більшими темпами, ніж від субвенцій, що свідчить про недостатність фінансових ресурсів у розпорядженні місцевих органів влади. Отже, забезпечення видаткових функцій здійснюється не за рахунок зростання поточних доходів, а за рахунок трансфертних надходжень, що збільшує залежність місцевих органів влади від центральної та знижує рівень фінансової автономії місцевого самоврядування.

Восьмий показник системи характеризує залежність доходів місцевих бюджетів від окремих дохідних джерел, показує реальну фінансову автономію місцевих органів влади.

(2.8)

де ДО - доходи від окремного джерела.

В запропонованій системі показників підкреслюється, що місцеві органи влади не повинні залежати при формуванні своїх доходів від певних суспільних груп, від яких ці доходи надходять до бюджету.

Крім наведених вище показників визначається ще коефіцієнт податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці як важливий показник фінансової автономії. Цей показник характеризує абсолютний обсяг валового внутрішнього продукту, що виробляється на душу населення і може бути об’єктом комунального оподаткування. Розраховується показник як співвідношення між податкоспроможністю окремої території та середньою податкоспроможністю в межах країни. За допомогою коефіцієнта (індексу) відносної податкоспроможності згідно з чинним законодавством прогнозуються доходи місцевих бюджетів. Якщо цей коефіцієнт менший за 1, то територія отримує дотацію, якщо більший за 1, то ця територія є донором і перераховує частину доходів до Державного бюджету. Таким чином, від податкоспроможності території залежить рівень її фінансової автономії.

Розглянута система показників засвідчує різні аспекти фінансової автономії місцевих органів влади, але, на нашу думку, вона потребує додаткових показників для більш детального аналізу та якісної оцінки рівня фінансової автономії місцевого самоврядування з метою прийняття правильних управлінських рішень.

Доцільність уведення додаткових показників покликана перш за все змінами, що відбулися в законодавстві України і відповідно в підходах до формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів. Як було зазначено раніше, Бюджетний кодекс запровадив розподіл доходів місцевих бюджетів на два кошики. Фінансування видатків з місцевих бюджетів здійснюється відповідно до принципу субсидіарності, тобто наближення послуг кінцевому споживачу. Прийняття Бюджетного кодексу та інших документів законодавчого та нормативного характеру стало відправною базою доопрацювання розглянутої системи показників фінансової автономії місцевого самоврядування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...