Меню сайта

Аналіз фінансової автономії місцевих органів влади і фінансової стійкості місцевого бюджету

(2.17)

Принципово важливим є показник співвідношення власних доходів місцевих бюджетів і трансфертних надходжень з Державного бюджету. Цей показник характеризує незалежність місцевих органів від державної фінансової допомоги і достатність власних джерел для фінансування своїх видаткових повноважень. Зниження показника свідчить про зменшення рівня фінансової автономії.

(2.18)

Ураховуючи нестабільність політичної, економічної ситуації в Україні, без трансфертів неможливо існування місцевого самоврядування. Але система трансфертів повинна бути ефективною, тобто відповідати таким критеріям: достатність доходів, спрямованість на стягнення податків і контроль видатків, справедливість, прозорість і стабільність.

Таким чином, удосконалена система показників фінансової автономії, яки з різних боків характеризують рівень фінансової незалежності місцевих органів влади. Застосування запропонованої системи показників фінансової автономії повинно сприяти прийняттю місцевою владою рішень та впровадженню заходів щодо виявлення потенційних можливостей, резервів територій, з метою коригування політики формування та напрямів використання коштів місцевих бюджетів для якісного задоволення потреб населення у певних видах послуг.

Формування цієї системи показників повинно базуватися на таких принципах:

комплексність, повнота охоплення та відносна простота показників;

порівнянність показників у часі;

доступність показників для користувачів.

Слід зазначити, що під час аналізу кількісних показників фінансової автономії ми можемо спостерігати лише динаміку процесів, а не кінцевий результат комплексної оцінки необхідного рівня автономії. Позитивна динаміка показників свідчить про ефективну діяльність місцевої влади з управління фінансовими ресурсами, та тенденції соціально-економічних процесів розвитку територіальних утворень.

Під час визначення рівня кількісних показників автономії необхідно враховувати такі основні принципи:

об’єктивності, який полягає в тому, що при розрахунку показників використовується достовірна інформація, представлена органами державної статистики та органами місцевої виконавчої влади;

рівності, який полягає в урахуванні інтересів держави, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та населення;

самостійності, який передбачає розрахунок показників органами місцевого самоврядування з метою аналізу стану фінансової незалежності та визначення процесів динаміки.

Система показників фінансової автономії сприятиме вирішенню таких завдань:

виявлення потенційних можливостей та резервів адміністративно-територіальних одиниць;

відслідкування динаміки процесів формування та напрямів використання коштів місцевих бюджетів;

моніторинг заходів місцевих органів влади щодо надання послуг населенню в повному обсязі та на якісному рівні з метою подальшого коригування своїх управлінських рішень.

Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що удосконалена система кількісних показників фінансової автономії дасть змогу здійснювати аналіз та оцінку рівня фінансової незалежності місцевих органів влади для виявлення позитивних або негативних тенденцій, що намітилися в економіці країни, а також виявити спроможність надавати суспільні блага населенню території відповідно до місцевих потреб з урахуванням національних інтересів. Підвищення рівня автономії краще забезпечити за допомогою активізації діяльності місцевих органів влади з формування власної дохідної бази і пожвавлення розвитку території.

Одним з найбільш поширених методичних прийомів аналізу інформації, яка міститься у фінансової звітності місцевих фінансових органів є аналіз бюджетних коефіцієнтів (відносних показників). Для місцевих органів влади проведення всебічного детального бюджетного аналізу з урахуванням бюджетних коефіцієнтів сприяє поліпшенню прийняття бюджетних рішень і підвищенню якості структури бюджету, а також є відправної точкою при формуванні фінансової стратегії соціально - економічного розвитку муніципального утворення, яка впливає на розвиток події у майбутньому.

Важливим аспектом бюджетного аналізу, який здійснюється з виконанням бюджетних коефіцієнтів - показників стану бюджетів, розрахованих як відношення абсолютних бюджетних показників один до одного є проведення аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...