Меню сайта

Шляхи удосконалення формування доходної частини місцевих бюджетів

Наприклад, кредитний портфель ЄБРР становить близько 200 млн. дол. США і складається з 10-ти проектів, що реалізуються у секторі комунального господарства, зокрема тепло-, водо забезпечення та міського транспорту. Поряд з цим ще 12 проектів на загальну суму понад 300 млн. дол. США знаходяться на стадії розробки. Усі ці проекти передбачають надання кредитних ресурсів на умовах поступового повернення основної суми боргу протягом довгострокового періоду (від 5 до 10 років). За таких умов навантаження на місцеві бюджети є значно меншими порівняно з випусками облігації місцевої позики з разовим погашенням, які перед кризою були головним способом місцевих запозичень.

Тому, замість існуючого обмеження для граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою боргу доцільно встановити таке обмеження для обсягу щорічних витрат на погашення місцевого боргу та платежів на виконання гарантованих зобов’язань. При цьому слід розглянути питання щодо визначення особливих умов при встановленні обмеження для кредитів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями. Урегулювання цих питань, зокрема, значно покращить потенціал здійснення місцевих запозичень і разом з тим опосередковано впливатиме на оптимізацію місцевого боргу.

Водночас, згідно з частиною 7 статті 17 Бюджетного кодексу, у разі настання гарантійного випадку орган місцевого самоврядування не погашає кредит, а кредитує відповідного суб’єкта господарювання, хоча такі витрати не підкріплені джерелами надходжень. Тому ефективним та обґрунтованим було б встановлення можливості надання в межах витрат бюджету розвитку кредитів комунальними підприємствами для виконання гарантійних зобов’язань та зарахування до надходжень бюджету розвитку коштів від повернення цих бюджетів.

3.2. Велике значення для реалізації проектів інфраструктурного розвитку має залучення для цих цілей приватних коштів, що забезпечується шляхом публічно - приватного партнерства (ППП). Однією з форм забезпечення такого партнерства з боку публічного партнера є бюджетна підтримка.

При реалізації прямої бюджетної підтримки доцільно передбачити у Бюджетному кодексі можливість здійснювати в межах бюджету розвитку не тільки видатки, а й надання відсоткових ставок за кредитами й операціями з фінансового лізингу. Водночас кошти від повернення таких кредитів також мають бути джерелом бюджету розвитку.

Такий підхід є більш ефективним, оскільки забезпечить повернення коштів до бюджету розвитку і дозволить суттєво збільшити кількість інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Також це дозволить підвищити відповідальність суб’єктів господарювання за реалізацію інвестиційних проектів та, відповідно, забезпечить максимальний економічний ефект.

Щодо бюджетної підтримки шляхом взяття публічним партнером зобов’язань у вигляді комерційного кредиту / відстрочення оплати за товари та послуги, то застосування такого механізму потребує надання цим зобов’язанням статусу, аналогічного борговим зобов’язанням держави (органу місцевого самоврядування). При цьому використання саме такого механізму є особливо актуальним в умовах обмеженості фінансових ресурсів унаслідок фінансово - економічної кризи, адже основні ризики виконання проекту бере на себе приватний партнер.

Наразі одним із обмежень щодо взяття таких зобов’язань є норма Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень». Згідно з цією нормою, запозичення можуть здійснюватись у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) виключно з фінансовими установами. Однак при реалізації проектів ППП приватними партнерами виступають нефінансові установи. Таким чином, внесення відповідних змін до зазначеної постанови КМУ сприятиме притоку приватних коштів у реалізацію інфраструктурних проектів.

Постановою КМУ від 17.03.2011 №279 затверджено Порядок надання державної підтримки здійсненню державно - приватного партнерства. Згідно з цим Порядком, для надання державної підтримки ініціатор має подати засвідчену копію договору державно - приватного партнерства. Отримання гарантування державної підтримки має бути забезпечено ще до підписання договору про публічно - приватне партнерство.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...