Меню сайта

Шляхи удосконалення формування доходної частини місцевих бюджетів

4. Щодо підвищення ефективності та прозорості використання коштів місцевих бюджетів:

4.1. Одним із додатковим заходів зі зміцнення фінансової основи міст шляхом підвищення ефективності ви користування бюджетних коштів є вдосконалення процедур та механізмів надання законодавчо визначених соціальних пільг.

З цією метою слід забезпечити реформування системи законодавчо визначених соціальних пільг, включаючи відмову від відомчого характеру їх надання, впровадження механізму адресної допомоги на підстави Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, з використанням електронної соціальної картки.

.2. Упровадження прогресивних технологій управління бюджетними ресурсами, що широко використовуються у світової практиці, є надзвичайно актуальним питанням в України. Тому вимічається важливість реалізації завдань Програми Президента України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частини застосування з 2014 року програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Саме цей метод забезпечує взаємозв’язок обсягу витрачених ресурсів з конкретними, соціально значущими результатами, що були досягнуті. Зазначений метод дозволяє перейти від політики утримання бюджетних установ до політики державного замовлення соціальних послуг, яка базується на оцінці вартості, доступності та якості цих послуг і забезпечує досягнення максимального результату при мінімізації витрат.

Потребує вдосконалення діюча методологічна база, зокрема в частині спрощення процедури програмно цільового методу бюджетування на рівні як державного, так і місцевих бюджетів. У тому числі доцільно розглянути питання укрупнення бюджетних програм з метою скорочення їх кількості, з одночасним переформуванням окремих існуючих програм у підпрограми та навіть у завдання інших програм; також необхідно продовжити розпочату методологічну роботу для повнофункціонального впровадження ПЦМ-бюджетування.

5. Щодо пропозицій Асоціації міст України та громад з покращення адміністративних та методологічних засад формування фінансового ресурсу місцевого самоврядування:

Відмічаючи актуальність поданих Асоціацією міст України пропозицій щодо покращення адміністративних та методологічних засад формування фінансового ресурсу місцевого самоврядування можна сформулювати таки пропозиції:

5.1. Внести зміни до нормативно - правових актів щодо переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, шляхом розширення переліку платних послуг та встановлення чіткого порядку їх справляння. Передбачити, що плата за послуги, що надаються будь - якими бюджетними установами комунальної власності, встановлюється на підстави рішення органу місцевого самоврядування.

5.2. Відновити зарахування до місцевих бюджетів 50% адміністративних штрафів у сфери забезпечення безпеки дорожнього руху.

Реалізація цих заходів створить умови для зміцнення фінансового потенціалу місцевого розвитку, що сприятиме стійкому соціально - економічному розвитку.

Висновки

У ході курсової роботи розглянути питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резервів їх зростання в умовах ринкових трансформацій українського суспільства.

У першим розділі проведено теоретичне обґрунтуванні сутності доходів місцевих бюджетів. Розглянуто динаміка доходів місцевих бюджетів за останні роки, що показало поступове зростання дохідної частини місцевих бюджетів у першу чергу за рахунок таких джерел як податок на доході фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку.

У другому розділи проведено аналізування динаміки показників місцевих бюджетів та визначення залежностей та зв’язків від макроекономічних показників, які характеризують обсяги, структуру, якість та ефективність використання економічних та людських ресурсів та аналізування динаміки зростання надходжень до місцеві бюджети у системі бюджетування за використанням коефіцієнтів еластичності. Був визначено прогнозний показник коефіцієнта еластичності, який може досягти 1,07. Були позначені методи оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів та визначення фінансовій автономії.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...