Меню сайта

Принципи формування дохідної частини місцевих бюджетів

Ø принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу повинні прагнути досягти запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів і домогтися максимального результату, використовуючи визначений бюджетом ліміт коштів. Реалізація принципу ефективності надасть змогу перейти від постатейного контролю за виконанням бюджету до контролю за досягненням кінцевого результату. Першим кроком на цьому шляху стало формування Державного бюджету України на 2002 рік за програмно-цільовим методом. Суть цього методу полягає в тому, що всі видатки державного бюджету повинні здійснюватися за програмами, що мають конкретну мету, завдання та критерії їхньої оцінки;

Ø принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен максимально наближувати надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Видаткові повноваження мають бути закріплені за різними бюджетами з метою децентралізації бюджетної системи та з урахуванням того, що певні види видатків можуть бути виконані найефективніше на місцях.

Ø принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти спрямовуються за відповідним напрямом і витрачаються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на чітко визначені цілі відповідно до бюджетних призначень. Такий підхід на стадії фінансування та здійснення видатків забезпечує додержання загальної бюджетної дисципліни в ході виконання бюджету;

Ø принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Можливість здобуття освіти або доступ до соціальних програм не повинні залежати від місця проживання громадянина. Цей принцип забезпечує рівний доступ громадян країни до основних бюджетних послуг та соціальних гарантій і реалізується через норми, встановлені Бюджетним кодексом у частині визначення фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та дотацій вирівнювання. Такий підхід дає можливість надавати соціальні послуги в кожній адміністративно-територіальній одиниці на відносно однаковому рівні за наявності єдиних ставок оподаткування та справляння податків;

Ø принцип відповідальності встановлює відповідальних за цільове використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу та ступінь відповідальності кожного учасника бюджетного процесу за нецільове та неефективне використання бюджетних коштів. Для реалізації цього принципу в Бюджетному кодексі закріплені повноваження щодо дотримання бюджетного законодавства, вводиться поняття бюджетного правопорушення та встановлюється відповідальність за бюджетні правопорушення. Окрім того, “Прикінцевими положеннями” Бюджетного кодексу передбачено розробку та внесення на розгляд Верховної Ради окремого законну про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства, який повинен чіткіше визначити рівень відповідальності учасників бюджетного процесу, їхні права та обов’язки, а також види бюджетних правопорушень та відповідальність у разі їх виявлення;

Ø принцип публічності та прозорості - Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються і рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і відповідними радами. Досягненню більшої прозорості формування та використання бюджетних коштів сприятиме: підвищення гласності процедури розробки, обговорення, прийняття і публікації бюджетів, звітів про їх виконання; встановлення чітких і прозорих правил розподілу бюджетних коштів та визначення міжбюджетних трансфертів; координація дій контрольних органів. Бюджетним кодексом передбачено, що інформація про бюджет повинна бути оприлюднена (стаття 28). Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування мають забезпечити публікацію інформації про місцеві бюджети (в тому числі рішень про місцевий бюджет) та періодичних звітів про їх виконання.

З вищенаведеного видно, що Бюджетний Кодекс України передбачає поєднання принципів єдності й самостійності. На думку деяких вітчизняних фахівців у галузі фінансів це є неприпустимим. Аргументується це тим, що принцип єдності на практиці не реалізується, оскільки єдиний зведений бюджет на жодному рівні не складається. Самостійність же проголошується суто декларативно, оскільки реальної законодавчої бази для неї немає.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...