Меню сайта

Шляхи вирівнювання доходів місцевих бюджетів

доход місцевий бюджет

У зв’язку з нестачею власних доходів у переважній більшості місцевих бюджетів при складанні та затвердженні цих бюджетів великого значення для їх збалансування надають бюджетному регулюванню.

Потреби створення фінансових основ місцевого самоврядування зумовлюють необхідність реформи міжбюджетних відносин в Україні. Сфера дії останніх охарактеризована на табл. 3.1.

Таблиця. 3.1 Сфера дії міжбюджетних відносин в Україні

Основою міжбюджетних відносин є розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи, проведене відповідно до розподілу повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за щорічно модифікованою Міністерством фінансів України формулою з урахуванням:

Ø частки доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертних платежів;

Ø частки доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у структурі доходів місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів;

Ø частки дотації вирівнювання та цільових субвенцій у структурі місцевого бюджету.

У Бюджетному кодексі міжбюджетні відносини визначено як відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України. Природно, міжбюджетні відносини можуть функціонувати у трьох формах:

1. Міжбюджетні трансферти:

1.1. дотації вирівнювання;

.2. субвенції;

1.3. кошти, що передаються;

.4. інші дотації.

2. Взаємозаліки і взаєморозрахунки:

2.1. між бюджетами окремих рівнів і видів;

.2. між бюджетами і суб’єктами господарювання.

3. Об’єднання коштів бюджетів. Здійснюється з метою виконання спільних проектів і програм.

В процесі бюджетного регулювання найбільшого поширення набули міжбюджетні трансферти у вигляді дотацій вирівнювання та субвенцій. Перші не мають цільового призначення і виступають головним інструментом фінансового вирівнювання, тобто забезпечують відповідність витрат бюджетів у розрізі підрозділів економічної та функціональної класифікації гарантованому державою мінімально необхідному рівню соціальних послуг, ліквідують суттєві диспропорції у видатковій спроможності окремих територіальних колективів. Другі мають цільове призначення й функціонують як закритий вертикальний бюджетний потік на виконання соціальних, інвестиційних, інших програм на умовах пайової участі пов’язаних між собою бюджетів.

Основні характеристики прямого бюджетного субсидіювання та сфера його використання наведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Систематика міжбюджетних трансфертів у Бюджетному кодексі України

Міжбюджетні трансферти

Види трансфертів

Призначення трансфертів

Форма надання Трансфертів

1

2

3

Дотації вирівнювання

1. бюджетам Автономної республіки Крим, обласним, районним, міст Києва й Севастополя

з державного бюджету

2. бюджетам районів у містах, селах, селищ, міст районного значення та їх об’єднань

з бюджетів міст Києва й Севастополя, міст республіканського та обласного значення

Субвенції

1. на здійснення програм соціального захисту

з державного бюджету

2. на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою

з державного бюджету

3. на виконання інвестиційних проектів

з державного та місцевих бюджетів

4. на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування

з місцевих бюджетів

5. на виконання власних повноважень територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об’єднань

з місцевих бюджетів

6. інші субвенції

з державного та місцевих бюджетів

Кошти що додаються

1. до Державного бюджету України 2. до місцевих бюджетів

з місцевих бюджетів з місцевих бюджетів

Інші дотації

Місцевим бюджетам

з державного та місцевих бюджетів

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...