Меню сайта

Перспективи використання світового досвіду для вдосконалення міжбюджетних відносин

Із табл. 3.5. випливає, що найбільшими асигнуваннями соціального спрямування є в соціально орієнтованих країнах - Данії та Норвегії, де вони відповідно складають 84 % і 72 % у структурі видатків. У країнах з федеративним державним устроєм вони є дещо нижчими: США та Великобританія - 61 %, Німеччина - 52 %. Найнижчими соціальні видатки є у Франції, яка відзначається найбільшою централізацією, - 40 % та Іспанії, для якої властиве нерівномірно розвинуте самоврядування, - 29 %. Інші видатки місцевих бюджетів не мають такого вагомого значення як соціальні, а їх рівень залежить від національних особливостей.

Таким чином, в умовах розбудови ринкового середовища роль бюджетно-податкової політики у правових країнах, які конституційно задекларували свій соціальний статус, полягає у доходи місцевих бюджетів залежать від низки як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників:

1. поетапного розширення функцій і завдань місцевого самоврядування згідно з принципом субсидіарності;

2. соціальної орієнтації економіки, що викликає додаткові витрати на утримання непрацездатних, малозабезпечених та інших соціально незахищених верств населення;

. розширення повноважень місцевих органів влади й управління у процесі відтворення робочої сили - фінансування обов’язкової початкової та середньої освіти, допомоги на працевлаштування тощо;

. зростання чисельності населення та його урбанізація, внаслідок чого збільшуються витрати на міське житлово-комунальне господарство;

. погіршення екологічного становища, що зумовило розробку та виконання як на державному, так і на територіальному рівнях програм охорони навколишнього природного середовища, попередження та ліквідації наслідків екологічних катастроф;

. регіоналізації соціально-економічних процесів, фінансової допомоги депресивним територіям в порядку перерозподілу бюджетних коштів.

Враховуючи досвід зарубіжних країн в Україні необхідно провести реструктуризацію доходів у таких напрямах:

Ø здійснити поетапний перехід до спільного використання різними ланками бюджетної системи податків з широкою базою оподаткування (податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств) на основі встановлення законодавством нормативів розщеплення податкових платежів;

Ø удосконалити порядок нарахування й сплати основного податкового джерела місцевих бюджетів - податку з доходів фізичних осіб шляхом оптимізації бази оподаткування, раціоналізації системи пільг, насамперед податкових соціальних пільг, зарахування податкових сум до бюджетів територіальних громад за місцем знаходження платника, а не податкового агента;

Ø активізувати роль податкових надходжень ресурсно-майнової групи, що передбачає запровадження на зразок розвинених країн податку на нерухоме майно фізичних осіб, податків на капітал (багатство);

Ø посилити роль власних доходів через вирішення проблем місцевого оподаткування;

Ø вирішити проблеми місцевого оподаткування в Україні через розширення переліку місцевих податків в контексті реалізації місцевих програм у галузі соціального захисту й зайнятості населення, охорони довкілля, раціонального використання природних багатств, регулювання кількісних параметрів споживання підакцизних товарів, проведення регіональної економічної політики протекціонізму, що має забезпечити підвищення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...