Меню сайта

Перспективи використання світового досвіду для вдосконалення міжбюджетних відносин

Із табл. 3.5. випливає, що найбільшими асигнуваннями соціального спрямування є в соціально орієнтованих країнах - Данії та Норвегії, де вони відповідно складають 84 % і 72 % у структурі видатків. У країнах з федеративним державним устроєм вони є дещо нижчими: США та Великобританія - 61 %, Німеччина - 52 %. Найнижчими соціальні видатки є у Франції, яка відзначається найбільшою централізацією, - 40 % та Іспанії, для якої властиве нерівномірно розвинуте самоврядування, - 29 %. Інші видатки місцевих бюджетів не мають такого вагомого значення як соціальні, а їх рівень залежить від національних особливостей.

Таким чином, в умовах розбудови ринкового середовища роль бюджетно-податкової політики у правових країнах, які конституційно задекларували свій соціальний статус, полягає у доходи місцевих бюджетів залежать від низки як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників:

1. поетапного розширення функцій і завдань місцевого самоврядування згідно з принципом субсидіарності;

2. соціальної орієнтації економіки, що викликає додаткові витрати на утримання непрацездатних, малозабезпечених та інших соціально незахищених верств населення;

. розширення повноважень місцевих органів влади й управління у процесі відтворення робочої сили - фінансування обов’язкової початкової та середньої освіти, допомоги на працевлаштування тощо;

. зростання чисельності населення та його урбанізація, внаслідок чого збільшуються витрати на міське житлово-комунальне господарство;

. погіршення екологічного становища, що зумовило розробку та виконання як на державному, так і на територіальному рівнях програм охорони навколишнього природного середовища, попередження та ліквідації наслідків екологічних катастроф;

. регіоналізації соціально-економічних процесів, фінансової допомоги депресивним територіям в порядку перерозподілу бюджетних коштів.

Враховуючи досвід зарубіжних країн в Україні необхідно провести реструктуризацію доходів у таких напрямах:

Ø здійснити поетапний перехід до спільного використання різними ланками бюджетної системи податків з широкою базою оподаткування (податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств) на основі встановлення законодавством нормативів розщеплення податкових платежів;

Ø удосконалити порядок нарахування й сплати основного податкового джерела місцевих бюджетів - податку з доходів фізичних осіб шляхом оптимізації бази оподаткування, раціоналізації системи пільг, насамперед податкових соціальних пільг, зарахування податкових сум до бюджетів територіальних громад за місцем знаходження платника, а не податкового агента;

Ø активізувати роль податкових надходжень ресурсно-майнової групи, що передбачає запровадження на зразок розвинених країн податку на нерухоме майно фізичних осіб, податків на капітал (багатство);

Ø посилити роль власних доходів через вирішення проблем місцевого оподаткування;

Ø вирішити проблеми місцевого оподаткування в Україні через розширення переліку місцевих податків в контексті реалізації місцевих програм у галузі соціального захисту й зайнятості населення, охорони довкілля, раціонального використання природних багатств, регулювання кількісних параметрів споживання підакцизних товарів, проведення регіональної економічної політики протекціонізму, що має забезпечити підвищення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Місцеві податки та їх характеристика
В Україні доходи місцевого бюджету формуються, в основному, з таких джерел: податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, збори за використання природних ресурсів, місцеві податки і збори, надходження дивідендів від використання місцевого майна, власні надходження бюдж ...