Меню сайта

Перспективи використання світового досвіду для вдосконалення міжбюджетних відносин

6. Бюджетна програма - це систематизований перелік заходів, спрямований на досягнення загальної (спільної) мети, завдання, виконання яких пропонує та здійснює розподільник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій. Вона включає три основні етапи:

Ø Стратегічне планування;

Ø Формування програм;

Ø Складання бюджету;

Одна бюджетна програма може виконуватися лише одним головним розпорядником коштів і, відповідно не мати аналогів.

7. Програмно-цільовий метод допомагає зміцнити та підвищити ефективність бюджетного процесу. Перевагами програмно-цільового методу є:

Ø дає чітке розуміння державним органам та громадськості, на що витрачаються бюджетні кошти;

Ø забезпечує прозорість бюджету;

Ø вимагає більшої дисципліни бюджетного процесу;

Ø упорядковує організацію діяльності головного розпорядника щодо формування і виконання своїх «бюджетів»;

Ø сприяє підвищенню ефективності розподілу і використання бюджетних коштів;

Ø дає можливість переглянути функціональну класифікацію видатків бюджету для приведення її до міжнародних стандартів.

8. Організація управління місцевими бюджетами включає низку взаємообумовлених, послідовних функціональних елементів: планування, оперативне управління, фінансове регулювання, фінансовий контроль. Зокрема, розширення повноважень місцевих фінансових органів повинно передбачати широке застосування різноманітних методів бюджетного планування (програмно-цільового, методів “дослідження об’єкта”, “історичної аналогії”, “Дельфі”, аналізу числових рядів та часових трендів, економіко-математичного моделювання), збільшення контрольно-аналітичних повноважень у процесі здійснення внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, зовнішнього постаудиту.

9. Політика фінансового вирівнювання, що зумовлена територіальними відмінностями в рівні доходів і видатків, характеризується недостатньо ефективним механізмом міжбюджетних відносин. Складність та неадекватність формульного розрахунку прямих бюджетних трансфертів ринковій моделі бюджетного регулювання вимагають розробки універсальної методики їх визначення на основі коефіцієнтів Джині вхідних і вихідних бюджетних потоків, величини валової доданої вартості, яка створена в межах територіального колективу, чисельності населення, податкового потенціалу адміністративно-територіального утворення.

10. Інтеграція України у світове співтовариство має ґрунтуватися на використанні досвіду зарубіжних країн у галузі формування та використання доходів місцевих бюджетів: реструктуризації доходів місцевих бюджетів за рахунок запровадження майнових податків і податків на капітал, підвищення фіскальної віддачі доходно-прибуткових і місцевих податків, зростання обсягів неподаткових доходів та цільових грантів, збільшення видаткових повноважень в контексті вирішення соціально-економічних програм місцевого значення.

11. Основою міжбюджетних відносин є розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи, проведене відповідно до розподілу повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...