Меню сайта

Перспективи використання світового досвіду для вдосконалення міжбюджетних відносин

6. Бюджетна програма - це систематизований перелік заходів, спрямований на досягнення загальної (спільної) мети, завдання, виконання яких пропонує та здійснює розподільник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій. Вона включає три основні етапи:

Ø Стратегічне планування;

Ø Формування програм;

Ø Складання бюджету;

Одна бюджетна програма може виконуватися лише одним головним розпорядником коштів і, відповідно не мати аналогів.

7. Програмно-цільовий метод допомагає зміцнити та підвищити ефективність бюджетного процесу. Перевагами програмно-цільового методу є:

Ø дає чітке розуміння державним органам та громадськості, на що витрачаються бюджетні кошти;

Ø забезпечує прозорість бюджету;

Ø вимагає більшої дисципліни бюджетного процесу;

Ø упорядковує організацію діяльності головного розпорядника щодо формування і виконання своїх «бюджетів»;

Ø сприяє підвищенню ефективності розподілу і використання бюджетних коштів;

Ø дає можливість переглянути функціональну класифікацію видатків бюджету для приведення її до міжнародних стандартів.

8. Організація управління місцевими бюджетами включає низку взаємообумовлених, послідовних функціональних елементів: планування, оперативне управління, фінансове регулювання, фінансовий контроль. Зокрема, розширення повноважень місцевих фінансових органів повинно передбачати широке застосування різноманітних методів бюджетного планування (програмно-цільового, методів “дослідження об’єкта”, “історичної аналогії”, “Дельфі”, аналізу числових рядів та часових трендів, економіко-математичного моделювання), збільшення контрольно-аналітичних повноважень у процесі здійснення внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, зовнішнього постаудиту.

9. Політика фінансового вирівнювання, що зумовлена територіальними відмінностями в рівні доходів і видатків, характеризується недостатньо ефективним механізмом міжбюджетних відносин. Складність та неадекватність формульного розрахунку прямих бюджетних трансфертів ринковій моделі бюджетного регулювання вимагають розробки універсальної методики їх визначення на основі коефіцієнтів Джині вхідних і вихідних бюджетних потоків, величини валової доданої вартості, яка створена в межах територіального колективу, чисельності населення, податкового потенціалу адміністративно-територіального утворення.

10. Інтеграція України у світове співтовариство має ґрунтуватися на використанні досвіду зарубіжних країн у галузі формування та використання доходів місцевих бюджетів: реструктуризації доходів місцевих бюджетів за рахунок запровадження майнових податків і податків на капітал, підвищення фіскальної віддачі доходно-прибуткових і місцевих податків, зростання обсягів неподаткових доходів та цільових грантів, збільшення видаткових повноважень в контексті вирішення соціально-економічних програм місцевого значення.

11. Основою міжбюджетних відносин є розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи, проведене відповідно до розподілу повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...