Меню сайта

Склад, завдання та функції відділу бух обліку Пенсійного фонду України

Відділ виконання бюджету,бух обліку та контролю за використанням коштів (далі - відділ)є самостійним структурним підрозділом управління Пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі Київській області, (далі - управління) що підпорядковується безпосередньо начальнику управління.

У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією і законами України; постановами Верховної Ради України; указами і розпорядженнями Президента України; декретами,постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; наказами Міністерства фінансів України; іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ; постановами правління та наказами Пенсійного фонду України, Головного управління, цим положенням.

Основними завдання відділу є:

організація роботи по забезпеченню державної бюджетної політики в процесі складання, розкладання, виконання бюджету, кошторисів видатків на утримання апарату управління, фінансування витрат на виплату пенсій та неухильне дотримання обґрунтованості, ефективності,цільового використання коштів;

ведення бухгалтерського обліку по виконанню бюджету та фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності,необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та облік витрат, пов’язаних з виплатою пенсій, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної,а також бухгалтерської документації та звітності.

Відповідно до своїх головних завдань відділ виконує функції:

здійснює перспективне прогнозування видатків на утримання та розвиток управління, подає проекти бюджету та кошторису видатків на утримання управління з відповідними розрахунками до Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області;

приймає участь в підготовці до подання на затвердження керівництву штатних розписів управління;

забезпечує своєчасне фінансування видатків відповідно до затвердженого бюджету та кошторису видатків управління;

вносить пропозиції керівництву управління відносно змін у зведеному кошторисі на поточний рік з дотриманням вимог діючого Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ;

веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

складає на підставі бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну,зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...