Меню сайта

Склад, завдання та функції відділу бух обліку Пенсійного фонду України

Відділ виконання бюджету,бух обліку та контролю за використанням коштів (далі - відділ)є самостійним структурним підрозділом управління Пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі Київській області, (далі - управління) що підпорядковується безпосередньо начальнику управління.

У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією і законами України; постановами Верховної Ради України; указами і розпорядженнями Президента України; декретами,постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; наказами Міністерства фінансів України; іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ; постановами правління та наказами Пенсійного фонду України, Головного управління, цим положенням.

Основними завдання відділу є:

організація роботи по забезпеченню державної бюджетної політики в процесі складання, розкладання, виконання бюджету, кошторисів видатків на утримання апарату управління, фінансування витрат на виплату пенсій та неухильне дотримання обґрунтованості, ефективності,цільового використання коштів;

ведення бухгалтерського обліку по виконанню бюджету та фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності,необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та облік витрат, пов’язаних з виплатою пенсій, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної,а також бухгалтерської документації та звітності.

Відповідно до своїх головних завдань відділ виконує функції:

здійснює перспективне прогнозування видатків на утримання та розвиток управління, подає проекти бюджету та кошторису видатків на утримання управління з відповідними розрахунками до Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області;

приймає участь в підготовці до подання на затвердження керівництву штатних розписів управління;

забезпечує своєчасне фінансування видатків відповідно до затвердженого бюджету та кошторису видатків управління;

вносить пропозиції керівництву управління відносно змін у зведеному кошторисі на поточний рік з дотриманням вимог діючого Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ;

веде бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

складає на підставі бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну,зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...