Меню сайта

Склад, завдання та функції відділу бух обліку Пенсійного фонду України

здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань та здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

здійснює поточний контроль за веденням бухгалтерського обліку, складанням бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства,а також інших нормативно-правових актів;

.своєчасно подає звітність;

своєчасно та в повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо погашення такої заборгованості;

забезпечує дотримання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також самої звітності;

забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

здійснює поточний контроль за проведенням звірок по виплаті пенсій з підприємствами зв’язку та банківськими установами, через які здійснюється виплата пенсій;

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків,виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

забезпечує контроль за дотриманням умов оплати праці згідно чинного законодавства;

здійснює методичне та організаційне керівництво роботою по складанню зведеного кошторису видатків на утримання управління, а також штатних розписів; у разі обґрунтування потреби приймає зміни до цих документів, готує керівництву управління на затвердження;

проводить роботу по удосконаленню форм планування, деталізації економічного аналізу з питань законності та правильності запланованих видатків, правильності їх розподілу за економічною класифікацією, додержанню діючих ставок, норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до діючого законодавства;

аналізує та узагальнює зведену місячну, квартальну та річну звітність, веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність пл. виконанню кошторису видатків на утримання апарату управління, інформує керівництво управління про фактичні наслідки господарських операцій, контролює розробку та впровадження заходів щодо дотримання фінансової дисципліни;

разом з відповідними структурними підрозділами управління готує пропозиції та проекти наказів щодо використання коштів розвитку матеріальної бази, веде облік цих коштів та здійснює фінансування витрат згідно затверджених направлень їх використання;

в межах компетенції управління координує роботу структурних підрозділів управління з питань організації фінансово-господарської діяльності, документів, що застосовуються в процесі виконання кошторису видатків на утримання управління, оплати праці, статистичної, оперативної, періодичної та річної фінансової звітності;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...