Меню сайта

Шляхи вдосконалення процесу формування та розвитку потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство»

В свою чергу, дотримання зазначених вище пріоритетів розвитку інноваційного потенціалу як на рівні держави, так і на рівні окремих компаній повинні забезпечити активізацію інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, поширення інновацій в усіх сферах національної економіки, а отже, - формування інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможності України. Вітчизняні підприємства мають спрямувати свої зусилля на інноваційний шлях розвитку, в першу чергу - на вдосконалення власних інноваційних потенціалів. Адже саме інноваційний розвиток може забезпечити захоплення стійких позицій на світовому ринку як вітчизняними підприємствами, так і нашою державою в цілому.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання підприємства внаслідок інноваційного розвитку, який передбачає активне впровадження результатів наукової діяльності у виробничо-комерційне використання. Розвиток економіки будь-якого типу визначається активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий як нова техніка та прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості продукції та підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

На даний момент в нашій державі спостерігається зовсім інша ситуація: замість високотехнологічної наукоємної продукції вітчизняний експорт здебільшого представлений напівфабрикатами низького рівня обробки та сировиною, що, у свою чергу, є найяскравішим доказом нераціонального використання природних багатств.

Досліджуване у даній курсовій роботі підприємство - ДП «Ємільчинське лісове господарство» займається веденням лісового та мисливського господарства, здійснює реалізацію лісопродукції як вітчизняним, так і іноземним споживачам. Співробітництво зі споживачами починається з укладення договорів, а поставки товарів здійснюються на основі замовлень. На чолі підприємства знаходиться директор, за згодою якого здійснюється підбір персоналу та його звільнення. Організаційна структура підприємства включає в себе головного лісничого та головного інженера, головних економіста, бухгалтера, механіка та замісника директора по охороні та захисту лісу, а також семи відділів: виробничого, лісового, планово-економічного, бухгалтерії, відділів реалізації, постачання та відділу ЗЕД. У виробничому відношенні конторі лісового господарства підпорядковані сім лісництв: Барашівське, Гартівське, Глумчанське, Жужельське, Ємільчинське, Королівське, Кочичинське з підсобним господарством та три цехи: нижній склад станції Жужель, нижній склад станції Яблунець і транспортний цех.

Аналізуючи фінансово-економічний стан ДП «Ємільчинське лісове господарство» було виявлено такі негативні явища у звітному році порівняно з попереднім:

1) зменшення коефіцієнта покриття на 2%;

2) зменшення рентабельності продукції на 10,05%;

) зменшення рентабельності підприємства на 3,88%;

) перевищення величини поточної заборгованості над величиною поточних активів;

) зростання собівартості на 31,04%;

) недостатність стійких джерел фінансування;

) платіжний дисбаланс.

Аналізуючи інноваційний потенціал ДП «Ємільчинське лісове господарство» було виявлено дисбаланс складових елементів квадрату потенціалу підприємства, а отже існування необхідності збалансування даних складових між собою. Було виявлено, що квадрат потенціалу підприємства є малим, оскільки довжина векторів перебуває в межах 30 одиниць, лише менеджмент склав - 37,7 од., що свідчить про наявний потенціал підприємства у цьому напрямі. Найбільш негативною рисою в потенціалі досліджуваного підприємства стала величина виробничого фактора, який склав найменше число одиниць - 11,38, що вказує на неефективну роботу виробництва у звітному 2011 році і критичну необхідність впровадження заходів щодо поліпшення даного фактора. На другому місці по нагальності впровадження поліпшуючих заходів знаходиться фактор фінансів (18,15 од.), векор маркетингу склав - 27,7 од.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...