Меню сайта

Правові та організаційні засади діяльності акціонерних товариств в Україні

Система управління в акціонерному товаристві така. Загальні збори акціонерів визначають організаційну структуру товариства, приймають рішення про випуск акцій та зміну статутного фонду товариства, визначають основні напрями діяльності товариства, вирішують інші питання. Кожна акція надає право одного голосу при голосуванні на загальних зборах.

Виконавчим органом АТ є правління товариства, а посадовими особами правління - його голова та члени правління. Правління виконує функції, передбачені законом, установчими документами та делеговані загальними зборами акціонерного товариства.

В акціонерному товаристві передбачається створення спостережної ради - органу, що реалізує законодавчі і статутні контрольні функції та повноваження акціонерів.

Акціонерне товариство має право випускати акції відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (далі - ДКЦПФР). Випуск акцій здійснюється у розмірі статутного фонду АТ. Товариство може випускати акції лише з моменту реєстрації випуску в цій комісії. Питання реєстрації випуску акцій закритого акціонерного товариства, яке більш поширене у сільському господарстві, ніж відкрите, регулюється «Положенням про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами».

Для реєстрації випуску акцій акціонерне товариство подає до територіального органу ДКЦПФР такі документи:

· заяву встановленого зразка;

· рішення про випуск акцій, підтверджене протоколом (із зазначенням наявності збитків, форми випуску акцій);

· копію статуту (засвідчену нотаріально);

· зразок бланка сертифіката акцій (якщо акції матимуть форму документа);

· баланс, засвідчений товариством і аудитором; довідку про фінансовий стан товариства, засвідчену аудитором; аудиторський висновок станом на перше число поточного кварталу;

· копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства.

ДКЦПФР повинна здійснити реєстрацію протягом 30 днів з моменту надходження документів. Товариству надається відповідне свідоцтво про реєстрацію, яке є підставою для оформлення сертифікатів акцій.

Серед недоліків акціонерного товариства, які зумовлюють недоцільність створення АТ під час реструктуризації КСП, слід виділити такі:

· залежність від правил діяльності фондового ринку, необхідність реєстрації емісії акцій та сплати при цьому мита до бюджету. В умовах сільськогосподарського виробництва виконати всі вимоги законодавства з цінних паперів надзвичайно складно. Крім того, ці вимоги пов’язані з досить значними витратами як у процесі випуску акцій, так і протягом наступної діяльності товариства. Невиконання деяких норм може спричинити накладення значних штрафів і скасування державної реєстрації товариства;

· неможливість виділення в натурі майнового паю, переданого до статутного фонду АТ;

· зосередження великої кількості акцій у пенсіонерів, що на практиці створює проблеми у формуванні ефективної економічної політики товариства;

· складність управління, пов’язана з кількістю органів управління (загальні збори акціонерів, правління, спостережна рада, ревізійна комісія), що зумовлює значні проблеми в процесі прийняття рішень. [67, с.25].

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...