Меню сайта

Оцінка фінансової стійкості і ліквідності (платоспроможності) підприємства

При оцінці фінансового стану необхідно враховувати:

Якщо значення Е1, Е2, Е3 > 0, то підприємство має абсолютну фінансову стійкість;

Якщо значення Е1 < 0, а Е2, Е3 > 0, то воно має нормальну фінансову стійкість;

Якщо значення Е1, Е2 < 0, а Е3 > 0, то підприємство характеризується нестійким фінансовим станом;

Якщо значення Е1, Е2, Е3 < 0, то воно має кризове фінансове положення.

Як свідчать дані таблиці підприємство в період від початку 2009 року до кінця 2010 року має абсолютний тип фінансової стійкості (Е1, Е2, Е3 > 0). Це свідчить про високу ступінь незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів. Тобто у формуванні запасів воно використовує власні кошти та відмічається їх лишок. Зміна показників у динаміці збільшилась за 2009 рік на 25,9 тис. грн. Така ситуація, навряд чи може розглядатися як ідеальна. Оскільки це означає, що керівництво не вміє, не хоче або не має можливості використовувати зовнішні джерела фінансування. Ситуація змінюється за 2010 рік і відмічається зменшення вдвічі лишка власних оборотних коштів у формування запасів.

За звітний період 2011 року тип фінансової стійкості змінюється. На початок року підприємство має абсолютну фінансову стійкість, а на кінець - кризове фінансове становище (Е1, Е2, Е3 < 0). Це означає, що у ПрАТ "Співдружність" не вистачає власних коштів, довгострокових та короткострокових кредитів і воно використовує кредиторську заборгованість та має велику суму простроченої дебіторської заборгованості. В цьому випадку можна казати про те, що підприємство знаходиться на межі банкрутства.

Аналіз ліквідності підприємства передбачає два такі етапи:

· складання балансу ліквідності;

· розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Ліквідність балансу - це рівень покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов’язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів з активу, згрупованих за рівнем їхньої ліквідності, із зобов’язаннями за пасивом, об’єднаними за строками погашення і в порядку зростання цих строків.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

Найбільш ліквідні активи (А1) - це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).

Активи, що швидко реалізуються (А2) - це активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки 160 до 220). Ліквідність цих активів є різною і залежить від суб’єктивних та об’єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, платоспроможності платників, умов видачі кредитів покупцям тощо.

Активи, що реалізуються повільно (А3) - це статі 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 вкл., а також ряд. 250). Запаси не можуть бути продані, поки немає покупця. Інколи певні запаси потребують додаткової обробки для того, щоб їх можна було продати, а на все це потрібен час.

Активи, що важко реалізуються (А4) - це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. У цю групу включають усі статті 1-го розділу активу балансу («Необоротні активи»).

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов’язань групуються так:

Негайні пасиви (П1) - це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 вкл.), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити (за даними додатку до балансу).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Нацiональний Банк Украiни статус i завдання
Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...