Меню сайта

Зарубіжний досвід управління фінансами корпорацій та оцінка доцільності його використання в Україні

Один із шляхів удосконалення фінансового стану ЗАТ "Співдружність" зменшення виплати дивідендів за акціями чи повна відмова від неї за умови, що вдасться переконати акціонерів у реальності програми фінансового оздоровлення і підвищення дивідендних виплат у майбутньому.

Для успішного будівництва української моделі корпоративного управління, яка формуватиметься в міру зростання ролі акціонерних компаній у суспільно-економічному житті країни, необхідно розв’язати проблему створення дієвої системи фінансового управління акціонерними компаніями. Тому на сучасному етапі в центрі уваги вітчизняних учених і практиків - пошуки шляхів залучення, ефективного використання і, загалом, свідомого управління фінансами українських компаній.

Додаток А

Звіт про фінансові результати за 2009-2010 роки

Найменування статей

Код рядка

Абсолютні величини і показники

Питома вага статей у виручці від реалізації, %

Відхилення

за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

в абсолютних величинах

в структурі

темпи росту, %

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3х х100%

2009 рік

І. Фінансові результати

Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

379,8

389,6

100,0

100,0

+9,8

0,0

102,6

Податок на додану вартість

15

62,9

64,9

16,6

16,7

+2,0

+0,1

103,2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

316,9

324,7

83,4

83,3

+7,8

-0,1

102,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

273,4

248,5

72,0

63,8

-24,9

-8,2

90,9

Валовий:

- прибуток

50

43,5

76,2

11,5

19,6

+32,7

+8,1

175,2

Інші операційні доходи

60

33,4

48,3

8,8

12,4

+14,9

+3,6

144,6

Адміністративні витрати

70

69,8

46,8

18,4

12,0

-23,0

-6,4

67,0

Інші операційні витрати

90

65,0

47,3

17,1

12,1

-17,7

-5,0

72,8

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3х х100%

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

-

30,4

-

7,8

+30,4

+7,8

-

- збиток

105

57,9

-

15,2

-

-57,9

-15,2

-

Чистий:

- прибуток

220

-

30,4

-

7,8

+30,4

+7,8

-

- збиток

225

57,9

-

15,2

-

-57,9

-15,2

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

282,8

128,1

74,5

32,9

-154,7

-41,6

45,3

Витрати на оплату праці

240

72,4

90,2

19,1

23,2

+17,8

+4,1

124,6

Відрахування на соціальні заходи

250

27,0

38,6

7,1

9,9

+11,6

+2,8

143,0

Амортизація

260

5,7

6,0

1,5

1,5

+0,3

0,0

105,3

Інші операційні витрати

270

28,5

37,4

7,5

9,6

+8,9

+2,1

131,2

Разом

280

416,4

300,3

109,6

77,1

-116,1

-32,5

72,1

2010 рік

І. Фінансові результати

Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

389,6

375,7

100,0

100,0

-13,9

0,0

96,4

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3х х100%

Податок на додану вартість

15

64,9

62,6

16,7

16,7

-2,3

0,0

96,5

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

324,7

313,1

83,3

83,3

-11,6

0,0

96,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

248,5

279,2

63,8

74,3

+30,7

+10,5

112,4

Валовий:

- прибуток

50

76,2

33,9

19,6

9,0

-42,3

-10,6

44,5

Інші операційні доходи

60

48,3

43,8

12,4

11,7

-4,5

-0,7

90,7

Адміністративні витрати

70

46,8

58,5

12,0

15,6

11,7

+3,6

125,0

Інші операційні витрати

90

47,3

71,7

12,1

19,1

+24,4

+7,0

151,6

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

30,4

-

7,8

-

-30,4

-7,8

-

- збиток

105

-

52,5

-

14,0

+52,5

+14,0

-

Інші доходи

130

-

3,4

-

0,9

+3,4

+0,9

-

Фінансові витрати

140

-

0,3

-

0,0

+0,3

0,0

-

Інші витрати

160

-

2,0

-

0,5

+2,0

+0,5

-

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3х х100%

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

30,4

-

7,8

-

-30,4

-7,8

-

- збиток

175

-

51,4

-

13,7

+51,4

+13,7

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

30,4

-

7,8

-

-30,4

-7,8

-

- збиток

195

-

51,4

-

13,7

+51,4

+13,7

-

Чистий:

- прибуток

220

30,4

-

7,8

-

-30,4

-7,8

-

- збиток

225

-

51,4

-

13,7

+51,4

+13,7

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

128,1

183,9

32,9

48,9

+55,8

+16,0

143,6

Витрати на оплату праці

240

90,2

98,4

23,2

26,2

+8,2

+3,0

191,1

Відрахування на соціальні заходи

250

38,6

37,6

9,9

10,0

-1,0

+0,1

97,4

Амортизація

260

6,0

5,8

1,5

1,5

-0,2

0,0

96,7

Інші операційні витрати

270

37,4

42,3

9,6

11,3

+4,9

+1,7

113,1

Разом

280

300,3

368,0

77,1

98,0

+67,7

+20,9

122,5

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3х х100%

2011 рік

І. Фінансові результати

Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

375,7

378,0

100,0

100,0

+2,8

0,0

100,6

Податок на додану вартість

15

62,6

63,0

16,7

16,7

+0,4

0,0

100,6

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

313,1

315,0

83,3

83,3

+1,9

0,0

100,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

279,2

260,9

74,3

69,0

-18,3

-5,3

93,4

Валовий:

- прибуток

50

33,9

54,1

9,0

14,3

+20,9

+5,3

159,6

Інші операційні доходи

60

43,8

19,2

11,7

5,1

-24,6

-6,6

43,8

Адміністративні витрати

70

58,5

81,7

15,6

21,6

+23,2

+6,0

140,0

Інші операційні витрати

90

71,7

35,3

19,1

9,3

-36,4

-9,8

49,2

Фінансові результати від операційної діяльності:

- збиток

105

52,5

43,7

14,0

11,6

-8,8

-2,4

83,2

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3х х100%

Інші доходи

130

3,4

0,5

0,9

0,1

-2,9

-0,8

14,7

Фінансові витрати

140

0,3

0,7

0,0

0,2

+0,4

+0,2

233,3

Інші витрати

160

2,0

1,1

0,5

0,3

-0,9

-0,2

55,0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- збиток

175

51,4

45,0

13,7

11,9

-6,4

-1,8

87,5

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- збиток

195

51,4

45,0

13,7

11,9

-6,4

-1,8

87,5

Чистий:

- збиток

225

51,4

45,0

13,7

11,9

-6,4

-1,8

87,5

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

183,9

153,4

48,9

40,6

-30,5

-8,3

83,4

Витрати на оплату праці

240

98,4

113,5

26,2

30,0

+15,1

+3,8

115,3

Відрахування на соціальні заходи

250

37,6

41,3

10,0

10,9

+3,7

+0,9

109,8

Амортизація

260

5,8

4,9

1,5

1,3

-0,9

-0,2

84,5

Інші операційні витрати

270

42,3

31,1

11,3

8,2

-11,2

-3,1

73,5

Разом

280

368,0

344,2

98,0

91,0

-23,8

-7,0

93,5

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...