Меню сайта

Бюджетна система як основна ланка структури фінансової системи

Головною ланкою фінансової системи є бюджетна система, яка організаційно залежить від форми державного устрою і, як правило, складається з державного та місцевих бюджетів. Відношення між державним і місцевими бюджетами будуються на основі єдності бюджетної системи і фінансової політики держави. Структура бюджетної системи визначається Конституцією України.(Додаток 4)

Бюджет є головним фінансовим планом створення і використання фонду грошових коштів держави. У державному бюджеті зосереджується значна частина національного доходу країни.

Бюджетна система складається з двох частин:

• прибуткової;

• витратної.

Перша частина забезпечує акумуляцію коштів через систему податків до бюджету, інша - розподіл акумульованих коштів на виробничі, соціальні і державні потреби.

Інструментом формування прибуткової частини бюджету є система податків. Податкова система є основою формування державного бюджету. Саме для того, щоб сформувати державний бюджет держава здійснює політику оподаткування і використання накопичених коштів на різноманітні суспільні потреби.[7, 100-101]

У 2012 році Державний бюджет України отримав 346025,5 млн. грн., що на 10 відсотків більше за показник 2011 року. Найбільші надходження у 2012 році становили (Додаток 1):

податок на додану вартість (збір). Порівняно з 2011 роком надходження податку зросли на 8,0 відсотків;

податок на прибуток підприємств. Порівняно з 2011 роком надходження податку зменшились на 1,3 відсотка;

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів. До 2011 року надходження податку зросли на 7,7 відсотка;

власні надходження бюджетних установ до державного бюджету за 2012 рік на 6,1 відсотка більше за показник 2011 року.[22]

Витратну частину бюджету визначають суспільні і державні потреби. Видатки державного бюджету спрямовуються на розвиток народного господарства, фінансування соціально-культурної сфери, забезпечення обороноздатності держави, утримання органів державного управління та інші. Загальна сума видатків бюджету України за 2012 рік на 18,1 відсотка більше за відповідний показник 2011 року.[22]

Бюджет є невіддільним від існуючих в країні інститутів, які утворюють певне інституційне середовище, що визначає певні фінансово - економічні відносини, котрі виникають внаслідок діяльності держави й суб’єктів ринкового механізму. Держава, спрямовуючи діяльність на вдосконалення базових інститутів економічного розвитку, тим самим створює умови для формування й реалізації ефективної бюджетної політики. Важливим чинником її є якість інституційного середовища. Інституційна структура бюджетної політики як вагома складова державного регулювання є ефективним інструментом соціально-економічного розвитку країни.

Враховуючи те, що бюджет є одним із основних інструментів державного регулювання економіки, становлення ефективної бюджетної системи є необхідною умовою для досягнення економічного розвитку країни. Механізм формування обсягу та структури доходів і видатків бюджету є важливою складовою бюджетного регулювання задля забезпечення всебічного розвитку суспільства. Метою бюджетної політики є забезпечення відповідного рівня соціально - економічного розвитку суспільства з урахуванням збалансованості державних фінансів, що реалізується через інститути бюджетного регулювання, державного фінансового контролю.[17, 2-8 ]

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...