Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу. Управління дебіторською заборгованістю

В основу діяльності сучасних суб’єктів торгового бізнесу покладено також і формування оптимального співвідношення власного та позикового капіталу, особливо на короткостроковий термін. Важливим напрямком такої роботи є формування кредитної та авансової політики, оскільки кредитна політика впливає на обсяги продажу, а надання товарного кредиту - на величину попиту.

Формування кредитної та авансової політики підприємства по відношенню до інших суб’єктів торгового бізнесу в ринковій економіці вважається об’єктивним явищем в господарському процесі, якщо контрагенти підприємства-кредитора виконують свої фінансові зобов’язання згідно умов, визначених договірними відносинами. Але якщо зі сторони дебіторів починається уникання виконання своїх фінансових зобов’язань в повному обсязі та у встановлені терміни, це призводить до порушення розрахунково-платіжної дисципліни, сприяє уповільненню кругообігу грошових коштів, погіршенню фінансового стану підприємства-кредитора та неспроможності останнього відповідати за своїми фінансовими зобов’язаннями. Таким чином, кредитна політика суб’єкта торгового бізнесу, під якою прийнято розуміти розроблений та прийнятий керівництвом підприємства механізм формування дебіторської заборгованості, повинна бути спрямована на підвищення ефективності операційної та фінансової діяльності суб’єкта торгового бізнесу.

За економічним змістом кредитування покупців є перетворенням власної продукції на активи у формі короткострокових інвестицій на термін, що не перевищує тривалості комерційного циклу підприємства і утворенням при цьому дебіторської заборгованості покупця. Таким чином, договірні відносини підприємства з його різними господарськими контрагентами можуть передбачати певний проміжок часу між прийняттям на себе певних зобов'язань та їхніх фактичним виконанням.

Кредитна політика розробляється по відношенню до дебіторів-покупців продукції (товарів, послуг) підприємства і є одним із важливих факторів, що визначає попит на продукцію, товари та послуги суб’єкта торгового бізнесу.

Авансова політика розробляється по відношенню до дебітора-постачальника продукції. Авансова політика суб’єкта торгового бізнесу спрямована на мінімізацію обсягів авансової оплати і оплати за фактом постачання та максимізацію обсягів закупівлі на умовах відстрочки платежу. Вона включає регламентацію наступних параметрів:

визначення періоду між авансовою оплатою та надходженням товару;

стандарти кредитування постачальника;

заходи щодо прискорення надходження товару.

Авансовий платіж за економічною сутністю є кредитування під майбутню поставку, тобто дебіторською заборгованістю постачальника, який залучає кошти клієнта у свій обіговий капітал. Застосування в розрахунках між підприємствами авансових платежів залежить від: - отримання покупцем додаткового прибутку від зниження ціни при наданні авансу; - фактично існуючих у кожній галузі стандартних умов оплати контрактів; - використання авансового платежу як гарантії повного розрахунку з контракту; - кредитної політики підприємства у взаємовідносинах з окремими постачальниками.

В основі формування кредитної та авансової політики не завжди є максимізація прибутку, це також оптимізація фінансових результатів та фінансово-майнового становища підприємства для забезпечення зростання ринкової вартості суб’єкта торгового бізнесу.

Формування кредитної та авансової політики повинно бути спрямовано на вирішення наступних основних задач:

) мінімізація фінансових ризиків, пов’язаних з можливістю збитків від списання безнадійних боргів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...