Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

Отримані результати розрахунків втрат при реалізації продукції з відстрочкою платежу та при наданні знижок автоматично формують порівняльну базу втрат (таблиця 6).

Таблиця 6 - Порівняльна таблиця втрат при реалізації продукції зі знижками та з відстрочкою платежу

№ п/п

Показник

Значення показника

1

Втрати при реалізації з відстрочкою платежу, грн

Ввідст

2

Втрати при реалізації з максимальною знижкою, грн

Вmax

3

Втрати при реалізації з мінімальною знижкою,грн

Вmin

4

Втрати при реалізації з раціональним розміром знижки,грн

Врац

Доречно відмітити, що суб’єкт торгового бізнесу може самостійно змінювати кількість знижок, при яких необхідно розрахувати втрати.

Отже, отримавши розрахунки різних розмірів знижок, а також втрат, які понесе підприємство при їх наданні, суб’єкт надання знижок приймає рішення щодо вибору типу та розміру надання знижки.

Доцільність надання знижок визначається, з одного боку, терміновістю отримання грошових коштів, з іншого-економічною доцільністю (при умові нежорсткого часового обмеження) та може бути оцінена за допомогою коефіцієнта ефективності вивільнення коштів (Квк). Даний коефіцієнт розраховується шляхом співставлення фактично отриманого грошового потоку (ЧГПдз) та очікуваного з урахуванням розміру знижки (Р):

ЧГПдз

Квк = ------- (6)

ДЗб*Р

Чим менше значення має цей показник, тим більш ефективним є надання певного розміру знижки.

Прийняття рішення щодо доцільності надання знижки обгрунтоване в тому випадку, коли вигода від прискореного отримання коштів більша, ніж отримання грошей в строк. Це буває в таких випадках:

1) надання знижки - єдина можливість отримати швидко будь-які гроші;

) підприємство має можливість капіталізації коштів з рентабельністю більш вищою, ніж втрати при наданні знижки;

) банківські кредитні ставки високі, тобто брати гроші в кредит невигідно;

) втрати від інфляції загрожують перевищити втрати від відстрочки отримання платежу.

Використання факторингу. Факторинг - це купівля банком або спеціалізованою компанією грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за певну суму винагороди. Частіше за все купівля дебіторських рахунків клієнтів здійснюється без права зворотного повернення.

Основний принцип факторингової операції полягає в тому, що підприємства-продавці передають факторові право отримання грошових коштів по платіжних документах за поставлену продукцію.

Узагальнене визначення факторингових операцій міститься в Конвенції Міжнародного Інституту уніфікації приватного права (ЮНІДРУА) по міжнародним факторинговим операціям, прийнятій в Оттаві в 1988 році. Згідно цього документу контрактом по факторним операціям вважається контракт, якщо постачальник уступає факторинговій компанії свої вимоги до покупця, а факторингова компанія, в свою чергу, бере на себе не менше двох зобов’язань:

кредитування постачальника;

ведення обліку вимог до покупця;

пред’явлення до сплати вимог;

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...