Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

захист від неплатоспроможності покупців, тобто страхування кредитного ризику.

Метою використання факторингових операцій в перебігу управління дебіторською заборгованістю є:

прискорення платежу від дебітора підприємства;

зменшення ризику (збільшення гарантованості) погашення дебіторської заборгованості,

зниження витрат по веденню рахунків дебіторів.

Факторинг допомагає підприємству боротися з негативними сторонами комерційного кредиту, адже останній є невід’ємною частиною сучасного бізнесу.

Рефінансування дебіторської заборгованості є третім напрямком формування політики збору платежів і передбачає комплекс заходів, спрямованих на зміну структури дебіторських зобов'язань підприємства, підвищення її якості та ліквідності за рахунок:

а) відстрочення та/або розстрочення платежів;

б) укладання угод про заміну договору (новація);

в) зміни сторін угод (договір уступки прав вимоги, перевод боргу);

г) зміни матеріально-уречевленої форми виконання зобов’язань.

Система штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань. Дана система повинна передбачати умови та розміри стягнення з дебітора пені, штрафу та неустойки. Розміри цих санкцій повинні повністю повернути всі фінансові втрати підприємства-кредитора (втрати доходу, інфляційні втрати, відшкодування ризику зниження рівня платоспроможності та моральних втрат).

етап. Формування стандартів оцінки покупців та постачальників. Кредитні стандарти встановлюють сукупність вимог до підприємства-дебітора, дотримання яких є необхідним та достатнім для ефективного управління дебіторською заборгованістю, що утворюється.

Щоб знизити ризик виникнення даних причин, необхідним елементом кредитної політики підприємства є розробка стандартів оцінки контрагентів (покупців продукції, яким надається товарний або споживчий кредит).

Кредитоздатність покупця характеризує систему умов, що визначають його здатність залучати кредит в різних формах та виконувати всі зобов’язання в повному обсязі в передбачені терміни.

Причиною виникнення простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості може стати співпраця підприємства з неплатоспроможними покупцями або контрагентами, що мають сумнівну репутацію на ринку.

Формування системи оцінки кредитоспроможності покупців та диференціації кредитних умов включає наступні елементи, що представлені на рисунку 4.

Рис. 4 - Формування стандартів оцінки покупців та постачальників

. Визначення системи характеристик, що оцінюють кредитоспроможність покупців передбачає побудову системи стандартів їх оцінки. По комерційному кредиті доцільним є здійснення оцінки за такими критеріями:

обсяг господарських операцій з покупцями і стабільність їх здійснення,

репутація покупця в діловому світі,

фінансовий стан покупця і перш за все його поточна та перспективна платоспроможність,

результативність (прибутковість) господарської діяльності покупця,

стан кон’юнктури товарного ринку, на якому покупець здійснює свою операційну діяльність,

обсяг і склад чистих активів, які можуть скласти забезпечення кредиту при неплатоспроможності покупця і порушення справи про банкрутство.

При наданні авансових платежів постачальнику крім вищеперерахованих умов оцінюється також і наявність товарної пропозиції.

По споживчому кредиту оцінка, як правило, враховує такі критерії як:

дієспроможність покупця (визначається віком, станом здоров’я, правовими можливостями тощо);

рівень доходів покупця та систематичність їх отримання (що є важливим для оцінки можливості прогнозування майбутніх доходів);

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...