Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

захист від неплатоспроможності покупців, тобто страхування кредитного ризику.

Метою використання факторингових операцій в перебігу управління дебіторською заборгованістю є:

прискорення платежу від дебітора підприємства;

зменшення ризику (збільшення гарантованості) погашення дебіторської заборгованості,

зниження витрат по веденню рахунків дебіторів.

Факторинг допомагає підприємству боротися з негативними сторонами комерційного кредиту, адже останній є невід’ємною частиною сучасного бізнесу.

Рефінансування дебіторської заборгованості є третім напрямком формування політики збору платежів і передбачає комплекс заходів, спрямованих на зміну структури дебіторських зобов'язань підприємства, підвищення її якості та ліквідності за рахунок:

а) відстрочення та/або розстрочення платежів;

б) укладання угод про заміну договору (новація);

в) зміни сторін угод (договір уступки прав вимоги, перевод боргу);

г) зміни матеріально-уречевленої форми виконання зобов’язань.

Система штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань. Дана система повинна передбачати умови та розміри стягнення з дебітора пені, штрафу та неустойки. Розміри цих санкцій повинні повністю повернути всі фінансові втрати підприємства-кредитора (втрати доходу, інфляційні втрати, відшкодування ризику зниження рівня платоспроможності та моральних втрат).

етап. Формування стандартів оцінки покупців та постачальників. Кредитні стандарти встановлюють сукупність вимог до підприємства-дебітора, дотримання яких є необхідним та достатнім для ефективного управління дебіторською заборгованістю, що утворюється.

Щоб знизити ризик виникнення даних причин, необхідним елементом кредитної політики підприємства є розробка стандартів оцінки контрагентів (покупців продукції, яким надається товарний або споживчий кредит).

Кредитоздатність покупця характеризує систему умов, що визначають його здатність залучати кредит в різних формах та виконувати всі зобов’язання в повному обсязі в передбачені терміни.

Причиною виникнення простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості може стати співпраця підприємства з неплатоспроможними покупцями або контрагентами, що мають сумнівну репутацію на ринку.

Формування системи оцінки кредитоспроможності покупців та диференціації кредитних умов включає наступні елементи, що представлені на рисунку 4.

Рис. 4 - Формування стандартів оцінки покупців та постачальників

. Визначення системи характеристик, що оцінюють кредитоспроможність покупців передбачає побудову системи стандартів їх оцінки. По комерційному кредиті доцільним є здійснення оцінки за такими критеріями:

обсяг господарських операцій з покупцями і стабільність їх здійснення,

репутація покупця в діловому світі,

фінансовий стан покупця і перш за все його поточна та перспективна платоспроможність,

результативність (прибутковість) господарської діяльності покупця,

стан кон’юнктури товарного ринку, на якому покупець здійснює свою операційну діяльність,

обсяг і склад чистих активів, які можуть скласти забезпечення кредиту при неплатоспроможності покупця і порушення справи про банкрутство.

При наданні авансових платежів постачальнику крім вищеперерахованих умов оцінюється також і наявність товарної пропозиції.

По споживчому кредиту оцінка, як правило, враховує такі критерії як:

дієспроможність покупця (визначається віком, станом здоров’я, правовими можливостями тощо);

рівень доходів покупця та систематичність їх отримання (що є важливим для оцінки можливості прогнозування майбутніх доходів);

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...