Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

склад особистого майна покупця, яке може виступати забезпеченням кредиту при стягненні суми боргу в судовому порядку.

. Формування і експертиза інформаційної бази проведення оцінки кредитоспроможності покупця. Інформаційною базою для проведення оцінки є різноманітна інформація, яка накопичується і різний спосіб:

надається безпосередньо покупцем (як правило, перелік такої інформації визначається у спеціально розробленій анкетній формі, яка є обов’язковою для заповнення);

збирається з зовнішніх джерел, наприклад надається комерційним банком, що обслуговує клієнта, господарськими партнерами, отримується через проведення „економічної розвідки” та зору інформації по „відкритим джерелам”;

формується з внутрішніх джерел, наприклад в разі постійних господарських зв’язків важливе значення має так звана „кредитна історія”, тобто фактичні дані щодо погашення попередньо отриманих кредитів, стан та дисциплінованість виконання договірних зобов’язань та проведення розрахунків по ним тощо.

Експертиза отриманої інформації здійснюється шляхом логічної перевірки, в процесі веденні переговорів з покупцем, шляхом безпосереднього відвідування покупця.

Поширеною на ринку є консалтингова послуга, яка передбачає наданням послуг в сфері збору інформації, її аналізу та формування єдиної бази даних по юридичним та фізичним особам .

. Вибір методу оцінки окремих характеристик кредитоспроможності покупців. В сучасній економічній літературі повно та всебічно описані різноманітні методичні прийоми аналізу фінансової звітності підприємства для оцінки їх фінансового становища, зокрема узагальнення існуючих прийомів та їх детальне викладення представлено в підручнику Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством.

Методичне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства надзвичайно різноманітне, що обумовлює його класифікацію за такими ознаками як: статус та обов’язковість застосування; характер оціночних показників та їх інформаційного забезпечення; напрям дослідження, підхід до формування оціночних показників, методика їх дослідження, наявність та характер формування узагальнюючого висновку; засоби обробки інформації тощо.

Основними прийомами аналізу фінансової звітності та оцінки кредитоспроможності традиційно вважаються:

. Коефіцієнтний аналіз - розрахунок на основі фінансової звітності різноманітних фінансових коефіцієнтів - індикаторів стану підприємства - відносних показників, що розраховуються шляхом порівняння між собою певних абсолютних показників господарсько-фінансової діяльності підприємств, інформація про які відображується в фінансовій та інших видах звітності - та їх наступний динамічний, порівняльний та еталонний аналіз.

. Агрегатний аналіз, який передбачає побудову балансових (агрегатних) моделей оцінки фінансового стану. Під агрегатами слід розуміти абсолютні оцінні показники, що розраховуються за спеціальними методиками на базі показників звітності та управлінського обліку підприємств. Ідентифікація фінансового стану передбачає порівняння між собою певних агрегатів та формулювання діагностичного висновку за визначеними правилами оцінки (залежно від результатів порівняння). Найбільше поширення набула балансова модель, описана в працях В. Ковальова та його послідовників;

. Статистичний аналіз, який передбачає використання статистичних моделей діагностики банкрутства - спеціальним чином обчисленої дискримінантної функції (границі), в якості аргументів якої використовуються фінансові коефіцієнти-індикаторами, що найбільшим чином обумовлюють розвиток кризи, а значення (Z - рахунок) - дозволяє ідентифікувати ступінь (ймовірність) загрози банкрутства.

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...