Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

склад особистого майна покупця, яке може виступати забезпеченням кредиту при стягненні суми боргу в судовому порядку.

. Формування і експертиза інформаційної бази проведення оцінки кредитоспроможності покупця. Інформаційною базою для проведення оцінки є різноманітна інформація, яка накопичується і різний спосіб:

надається безпосередньо покупцем (як правило, перелік такої інформації визначається у спеціально розробленій анкетній формі, яка є обов’язковою для заповнення);

збирається з зовнішніх джерел, наприклад надається комерційним банком, що обслуговує клієнта, господарськими партнерами, отримується через проведення „економічної розвідки” та зору інформації по „відкритим джерелам”;

формується з внутрішніх джерел, наприклад в разі постійних господарських зв’язків важливе значення має так звана „кредитна історія”, тобто фактичні дані щодо погашення попередньо отриманих кредитів, стан та дисциплінованість виконання договірних зобов’язань та проведення розрахунків по ним тощо.

Експертиза отриманої інформації здійснюється шляхом логічної перевірки, в процесі веденні переговорів з покупцем, шляхом безпосереднього відвідування покупця.

Поширеною на ринку є консалтингова послуга, яка передбачає наданням послуг в сфері збору інформації, її аналізу та формування єдиної бази даних по юридичним та фізичним особам .

. Вибір методу оцінки окремих характеристик кредитоспроможності покупців. В сучасній економічній літературі повно та всебічно описані різноманітні методичні прийоми аналізу фінансової звітності підприємства для оцінки їх фінансового становища, зокрема узагальнення існуючих прийомів та їх детальне викладення представлено в підручнику Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством.

Методичне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства надзвичайно різноманітне, що обумовлює його класифікацію за такими ознаками як: статус та обов’язковість застосування; характер оціночних показників та їх інформаційного забезпечення; напрям дослідження, підхід до формування оціночних показників, методика їх дослідження, наявність та характер формування узагальнюючого висновку; засоби обробки інформації тощо.

Основними прийомами аналізу фінансової звітності та оцінки кредитоспроможності традиційно вважаються:

. Коефіцієнтний аналіз - розрахунок на основі фінансової звітності різноманітних фінансових коефіцієнтів - індикаторів стану підприємства - відносних показників, що розраховуються шляхом порівняння між собою певних абсолютних показників господарсько-фінансової діяльності підприємств, інформація про які відображується в фінансовій та інших видах звітності - та їх наступний динамічний, порівняльний та еталонний аналіз.

. Агрегатний аналіз, який передбачає побудову балансових (агрегатних) моделей оцінки фінансового стану. Під агрегатами слід розуміти абсолютні оцінні показники, що розраховуються за спеціальними методиками на базі показників звітності та управлінського обліку підприємств. Ідентифікація фінансового стану передбачає порівняння між собою певних агрегатів та формулювання діагностичного висновку за визначеними правилами оцінки (залежно від результатів порівняння). Найбільше поширення набула балансова модель, описана в працях В. Ковальова та його послідовників;

. Статистичний аналіз, який передбачає використання статистичних моделей діагностики банкрутства - спеціальним чином обчисленої дискримінантної функції (границі), в якості аргументів якої використовуються фінансові коефіцієнти-індикаторами, що найбільшим чином обумовлюють розвиток кризи, а значення (Z - рахунок) - дозволяє ідентифікувати ступінь (ймовірність) загрози банкрутства.

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...