Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

. Застосування рейтингових моделей діагностики фінансового стану, які являються собою форму створення простої для застосування системи узагальнюючої оцінки різноманітних характеристик об'єкта оцінювання, що мають вагоме значення для ідентифікації його становища (наприклад, оцінки кредитоспроможності, визначення наявності та глибини кризи його розвитку).

. Експертне оцінювання фінансового стану (кредитоспроможності), яке передбачає використання для формування діагностичного висновку не кількісних, а якісних показників, що характеризують стан діяльності підприємства, його ресурсного забезпечення, якості менеджменту тощо. Необхідна якісна інформація збирається експертами шляхом спостереження або опитування.

. Динамічний підхід до оцінки фінансового стану та кредитоспроможності підприємства, використання якого різновидами якого діагностики банкрутства передбачає поглиблений аналіз грошового обороту підприємства, в перебігу якого: здійснюється аналіз обсягів та грошового обороту та грошових потоків підприємства, оцінюються джерела формування вхідного та напрями використання вихідного грошових потоків, оцінюється ритмічність та синхронність грошових потоків, достатність грошових залишків та грошових потоків для покриття поточних та боргових зобов’язань підприємства. Наявність стану та загрози неплатоспроможності визначається на підставі аналізу ритмічності та синхронності грошових потоків, їх достатності для покриття грошових витрат підприємства.

. Індексний підхід до аналізу стану підприємства, в перебігу якого використовуються не статичні показники, а їх індекси, що використання яких дозволяє оцінити динаміку (напрямок) розвитку підприємства.

Відмінними особливостями цього підходу до проведення діагностики є, насамперед, широке коло об’єктів дослідження, які можуть об’єднувати не тільки фінансові, а й не фінансові показники (індикатори) розвитку підприємства, що у сукупності дозволяє дати інтегральну оцінку ринкової, виробничої, кадрової та фінансової спроможності підприємства. В якості оціночних використовуються не статичні, а динамічні показники - індекси відповідних показників та індекси співвідношення між двома взаємозалежними аналітичними показниками .

Оцінювання кредитоспроможності потенційного дебітора передбачає використання автоматизовані системи діагностики - спеціальні програмні продукти, що використовується для розрахунку окремих показників та інтерпретації на їх основі за спеціальними (вбудованими або налагодженими) методиками ідентифікації стану підприємства та оцінки ризиків непогашення кредиту.

Групування покупців по рівню кредитоспроможності здійснюється за результатами оцінки значень фінансових коефіцієнтів передбачає виокремлення таких категорій покупців:

покупці, які можуть користуватися товарним або споживчим кредитом у максимальному обсязі, відповідно до визначеного кредитного ліміту та постачальники, яким можна перераховувати авансові платежі (першокласні позичальники);

покупці, яких доцільно кредитувати в обмеженому обсязі (відповідно до результатів оцінки допустимого ризику непогашення кредиту) та постачальники, яким перерахування авансових платежів здійснюється при умові страхування ризиків;

покупці, яким кредит не надається (рівень ризику непогашення кредиту є неприпустимим або катастрофічним) та постачальники, співпраця з якими може здійснюватися на умовах оплати по факту постачання.

Оцінка кредитоспроможності є не єдиним критерієм диференціації кредитних умов. Розмір кредитного ліміту доцільно також диференціювати за такими ознаками як :

період кредитування (чим більший період кредитування тим менший розмір кредитного ліміту);

Перейти на сторінку: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...