Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

За допомогою прирістного аналізу можна оцінити як вплине на величину дебіторської заборгованості та прибутку зміна термінів надання кредитів, величини знижок, величини втрат по безнадійним боргам, рівень змінних витрат та ін. Підсумковим показником є прирістний прибуток, який визначається як різниця між додатковими доходами та додатковими витратами. Якщо очікуваний прирістний прибуток величина позитивна, то розроблену кредитну політику (зміни до діючої кредитної політики) доцільно прийняти до реалізації.

Аналогічним чином здійснюється і моделювання наслідків реалізації розробленої авансової політики. Ключовим параметром моделювання для торговельного підприємства є зниження цін закупівлі товарів, а отже, собівартості реалізованих товарів.

Після проведених розрахунків приймається рішення щодо реалізації розробленої політики формування дебіторської заборгованості (кредитної та авансової). Прийняття рішення про надання кредитів покупцям або авансування постачальників повинно також супроводжуватися страхуванням можливих ризиків. Застрахуватися від непогашення дебіторської заборгованості можна шляхом визначення в договорі наступного:

.Використання альтернативних можливостей отримання коштів (інструментів забезпечення виконання договірних зобов’язань), до яких, відповідно до ст. 546 Цивільного Кодексу України відносяться завдаток, неустойка, поручительство, застава, гарантія, притримання.

.Висування вимог до боржника щодо повернення переданої раніше продукції (товарів).

Якщо при укладанні договору сторони визначили, що у разі прострочки виконання зобов’язання, боржник повертає передану продукцію підприємству - кредитору, останній вправі вимагати повернення продукції при настанні такої події.

етап. Створення (поповнення, актуалізація) картотеки дебіторів. Ця робота не лише завершує процес формуванням кредитної та авансової політики, оскільки фіксує його фактичні наслідки (обсяг та персональний склад дебіторів підприємства, плановий час погашення), а й створює необхідну інформаційну базу управління погашенням дебіторської заборгованості.

Картотека дебіторів повинна містити вичерпну інформацію про суму боргу, терміни виникнення і погашення заборгованості, форму її погашення, галузеву належність дебітора, його місцезнаходження, банк, що здійснює розрахунково-касове обслуговування, посадових осіб (керівники, контактні менеджери) та власників дебітора, його поточне фінансове положення та інші відомості, які є важливими для забезпечення своєчасної інкасації сформованої дебіторської заборгованості. Орієнтовна форма картотеки дебіторів підприємства наведена в таблиці 7.

Найкращим варіантом є організація динамічної картотеки дебіторів засобами автоматизованих систем управління та бухгалтерського обліку, наприклад, в системі 1С: Підприємство та аналогічних. Функціонування динамічної картотеки дозволяє завжди мати інформацію про дебіторів підприємства в актуальному стані, тобто з врахуванням останніх погашень дебіторської заборгованості.

Таким чином, запропонований механізм формування кредитної та авансової політики як складової системи управління дебіторською заборгованістю дозволить системно проводити дану роботу, з врахуванням стратегії розвитку та можливостей суб’єкта торгового бізнесу.

Перейти на сторінку: 12 13 14 15 16 17 

Читайте більше

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...