Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

На третьому етапі здійснюється формування параметрів кредитної та авансової політики суб’єкта торгового бізнесу.

Параметри кредитної та авансової політики являють собою систему характеристик (показників та методів), за допомогою яких здійснюється оцінка кредитоспроможності суб’єкта торгового бізнесу.

При формуванні параметрів кредитної та авансової політики необхідно вархувати специфіку діяльності підприємства та його стратегічні цілі.

Головним в організації процесу формування кредитної та авансової політики є дотримання таких принципів:

підпорядкованості стратегічним цілям, тобто розробка кожного виду політики повинна здійснюватися з певною метою;

послідовності- ранжування за ступенем важливості завдання та проблеми, що потребують вирішення;

своєчасності прийняття рішень;

маневреності, тобто швидке пристосування до змін у середовищі суб’єкта торгового бізнесу;

оцінка наслідків рішень, що приймаються;

контролю - передбачає здійснення постійного відстеження за перебігом реалізації розроблених кредитної та авансової політик з метою їх постійної адаптації до умов внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, а також виявлення причин та факторів, що вплинули на результат;

відповідальності - розробка системи відповідальності за наслідки реалізації заходів, спрямованих на недопущення виникнення безнадійної та зменшення існуючої дебіторської заборгованості.

Враховуючи дані принципи, а також плановий обсяг дебіторської заборгованості, формування кредитної та авансової політики передбачає визначення наступних параметрів, що представлені на рис. 2.

Рис. 2 - Параметри кредитної та авансової політики

Надамо характеристику кожному із представлених параметрів формування кредитної та авансової політик.

Форма надання кредиту. Основними формами реалізації продукції в кредит є товарний (комерційний) кредит юридичним особам і споживчий кредит фізичним особам.

Товарний (комерційний) кредит являє собою форму оптової реалізації продукції на умовах відстрочки платежу. Комерційний кредит є різновидом грошового кредиту, сприяє прискоренню кругообігу капіталу у грошовій формі як на окремих підприємствах, так і в цілому у державі.

Комерційний кредит виникає за побажанням і згодою сторін - продавця і покупця - і має строго визначений напрям і межі. Як правило, комерційний кредит є короткостроковим, оскільки обслуговує лише процес реалізації товарів (від одного до шести місяців), але може бути і більшою (за домовленістю сторін).

Терміни та розмір його залежать від ряду факторів: ступеня дефіцитності товару на ринку, фінансового стану контрагентів, наявності довіри продавця до покупця, розвитку фінансового ринку тощо.

Розвиток комерційного кредиту має свої закономірності. Рух комерційного кредиту збігається з рухом промислового капіталу: зі зростанням обсягів промислового виробництва цей кредит розширюється, а зі зменшенням - звужується. Особливо обсяги комерційного кредиту падають під час економічної, а ще більше - платіжної кризи.

Споживчий кредит представляє собою форму роздрібної реалізації продукції з відстрочкою платежу. Такий кредит надається терміном від шести місяців до двох років. Споживчий кредит надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Тип кредитної та авансової політики. Тип кредитної та авансової політики характеризує принципові підходи до здійснення кредитної політики з позиції співвідношення доходності та ризику кредитної діяльності підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...