Меню сайта

Аналіз фінансових ресурсів та санаційної спроможності ПАТ "ПівнГзк"

Найважливішим показником, який розраховується в процесі санаційного аудиту, є коефіцієнт абсолютної ліквідності. Він показує частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити в найближчий період. В 2009 році становище на підприємстві було дещо складне і воно вважалося неплатоспроможним, про це свідчить значення коефіцієнту абсолютної ліквідності (0,15). В 2010 - 2011 рр. ситуація покращилась (0,18 і 2,00 відповідно), тому підприємство є платоспроможним.

Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Критичне значення Кп = 1. Так як ПАТ "ПівнГзк" має значення коефіцієнту покриття 1, можна зробити висновок, що підприємство своєчасно погашає свої борги.

Важливе значення в процесі аналізу джерел власних коштів має показник фінансового левериджу, який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. Зростання значення фінансового левериджу свідчить про зростання фінансового ризику. В нашому випадку йде зниження значення фінансового левериджу з 2009 р. (0,2) по 2011 р. (0,1), тобто можливість втрати платоспроможності дуже низька.

Практика свідчить, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суми власних джерел фінансування, тобто критичне значення Кавт = 0,5. Що вищим є значення коефіцієнта, то ліпшим є фінансовий стан підприємства (менша залежність від зовнішніх джерел). На ПАТ "ПівнГзк" коефіцієнт автономії перевищує критичне значення за весь аналізований період, що є позитивним фактором.

Показник рентабельності активів зростає і має велике значення (2009 р. - 8,8, 2010р. - 9,2, 2011р. - 17,7), тобто підприємство не має збанкрутувати.

Проаналізувавши наше підприємство за різними моделями можемо сказати, що підприємству не загрожує банкрутство. Проведений аналіз показав, що підприємство має достатньо підготовлений менеджмент, ринки збуту продукції.

Перейдемо до третього розділу, в якому наведені пропозиції щодо поліпшення фінансового стану, а також пропозиції по проведенню санаційних заходів на підприємстві.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...