Меню сайта

Рекомендації по проведенню санаційних заходів на ПАТ "ПівнГзк"

Другий етап. На цьому етапі необхідно збільшити обсяги виробництва і реалізації. Шляхом ретельно спланованої роботи в області маркетингу підприємству відкриється така можливість, як поліпшення позицій на ринках збуту продукції.

Обмеженням для одержання більш високих результатів є недостача оборотних коштів.

Також необхідно спланувати стабілізацію виробництва шляхом:

- створення більш удосконаленої системи керування,

- поліпшення якості продукції.

Третій етап. Не поспішаючи збільшуючи виробництво і збут, підприємство зможе установити оптимальні обсяги по випуску продукції і зробити повне погашення кредиторської заборгованості.

Проведемо на ПАТ "ПівнГзк" санацію балансу за 2009 рік.

Санація балансу полягає в покритті відображених у балансі збитків та створенні необхідних резервних фондів за рахунок одержання санаційного прибутку. Зазначений прибуток утворюється в результаті зменшення статутного фонду підприємства, добровільних доплат власників його корпоративних прав або у разі списання кредиторами своїх вимог.

В цілях отримання санаційного прибутку власники підприємства прийняли рішення:

реалізувати 15 % основних фондів, що значаться на балансі підприємства на кінець року, по ціні в півтори рази вище їх балансової вартості;

виручку від реалізації основних фондів використати на придбання власних акцій за ціною, що становить 60 % від їх номінальної вартості;

викуплені підприємством власні акції надалі анулювати з одночасним зменшенням статутного капіталу.

Баланс підприємства перед проведенням санації показано в табл.3.1.

Таблиця 3.1

Активи

Пасиви

Розділ балансу

Вартість, тис. грн

Роділ балансу

Вартість, тис. грн

Необоротні активи

8749608

Власний капітал

7774388

Оборотні пктиви

10959976

Непокриті збитки

5512180

Зобов’язання

890846

Баланс

19714645

Баланс

19714645

Баланс після проведення санації зазначено в табл.3.2

Таблиця 3.2

Актив

Пасив

Розділ балансу

Вартість, тис грн

Розділ балансу

Вартість, тис грн

Необоротні активи

7437166,8

Власний капітал

6544872

Оборотні активи

10959976

Непокриті збитки

317873015

Зобов’язання

890846

Баланс

18402203,8

Баланс

18402203,8

Таким чином, найважливішою умовою використання даного методу санації є те, що для акціонерного товариства викуп акцій може бути доцільним лише за курсом, нижчим за номінальну вартість. У противному разі санаційний прибуток, який може бути спрямований на покриття балансових збитків, не виникає, а отже, зменшувати статутний капітал немає сенсу. При використанні даного методу санації підприємство може покрити засвідчені в балансі збитки, однак його платоспроможність і ліквідність дещо погіршуються, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні засоби.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...