Меню сайта

Рекомендації по проведенню санаційних заходів на ПАТ "ПівнГзк"

Для того, щоб вирішити існуючі проблеми, що стоять на сьогоднішній день перед підприємством, директору товариства необхідно більш чітко планувати роботу маркетингової служби (більш ґрунтовно вивчати ринки збуту, шукати незаповнені ніші, вивчати ринок сировини, ретельніше займатися питаннями цінової політики), а також розвивати фінансовий менеджмент.

Таким чином, головною метою підприємства, що опинилося в скрутному положенні, є перехід на нормальний режим роботи. Для цього необхідно погасити всі заборгованості. Це досить важко в стані часткової неплатоспроможності, але можливо. Варто розробити план по оздоровленню економічної діяльності підприємства. Він може складатися з трьох етапів. Необхідно проаналізувати стан ресурсів підприємства на сьогоднішній момент і можливості підприємства на майбутнє. При наявності можливості одержати фінансову чи товарну допомогу підприємство може розплатитися з боргами і збільшити виробництво і збут. Необхідно також розглянути можливість реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство з випуском акцій і залученням капіталу.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що в умовах фінансової кризи проведення санації підприємства займає вагоме місце в забезпеченні його ефективного функціонування та підвищенні прибутковості. Розкритий порядок проведення санації та здійснення процедур контролінгу свідчать про необхідність моніторингу аналізу санації для зменшення ризиків при оздоровлені неплатоспроможного підприємства, здійснення ефективного контролю за реалізацією санації підприємства та забезпечення результативності процесу.

Висновки

Для досягнення стабільного і ефективного функціонування вітчизняної економіки необхідно насамперед забезпечити фінансову стійкість господарюючих суб’єктів.

В умовах фінансової кризи важливим інструментом державної політики в сфері економіки повинно бути проведення санації перспективних підприємств, які мають проблеми з платоспроможністю та ліквідація збиткових галузей підприємств.

Важливим фактором є вдосконалення законодавчої бази, що регулює проведення заходів щодо підприємства-боржника. Держава, насамперед, має стимулювати участь інвесторів і кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника, захищати підприємства від спровокованого банкрутства, регулювати механізм проведення санації, не допускати ліквідації перспективних підприємств та створювати всі умови для нормального функціонування господарюючих суб’єктів.

Ще одним з важливих напрямків у проведенні санаційних заходів є вибір джерела фінансування санації.

Внутрішні і зовнішні джерела мають свої переваги та недоліки, але варто зазначити, що часто внутрішніх джерел у підприємства, що має нестійке фінансове становище може не вистачити для проведення всіх необхідних заходів, щодо відновлення платоспроможності.

Зовнішніми джерелами фінансування санації є фінансові ресурси, які залучаються підприємством на стороні для фінансування санаційних заходів, необхідних в результаті господарської діяльності.

Головними зовнішніми джерелами фінансування санації є:

кошти надані власниками підприємства (збільшення статутного фонду, обмін облігацій на акції);

кошти персоналу підприємства (відмова працівників від заробітної плати, надання працівниками позики підприємству, викуп працівниками акцій підприємства)

кошти кредиторів (реструктуризація наявної заборгованості, зменшення або списання заборгованості, надання санаційних кредитів);

державне фінансування (пряме бюджетне фінансування, непрямі форми державного впливу).

У представленій роботі було проведене дослідження й комплексна оцінка фінансового стану ПАТ "ПівнГзк". Теоретично були розглянуті основи та методи проведення аналізу фінансового стану підприємства. На практиці проведений аналіз основних коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості й розроблені рекомендації щодо покращення фінансового стану.

Благополучний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб’єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.

Невід’ємною частиною роботи є інститут банкрутства (неплатоспроможності). Він є потужним стимулом для ефективної роботи суб'єктів господарської діяльності, при цьому виступає гарантом одночасно інтересів кредиторів, держави в цілому та розпорядника ринку в особистості.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...