Меню сайта

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

У реалізації завдань підприємство покладається на власні кошти в більшій мірі та залучені інвестиції, ніж на позикові кошти. Велика увага приділяється отриманню прибутку, як основного джерела збільшення власного капіталу та критерію ефективності діяльності.

ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» є юридичною особою, статутною діяльністю якого є (додаток 1):

виробництво піноблоку;

виготовлення інших будівельних матеріалів, деталей та сумішей;

вирощування сільськогосподарської продукції;

торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі;

виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;

виробництво будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі;

здійснення операцій з металобрухтом;

надання складських послуг;

цивільне та промислове виробництво;

заготівля, переробка та реалізація деревини та продукції переробки

деревини;

виробництво та реалізація продуктів харчування;

заготівля та переробка вторинної сировини;

надання платних посередницьких, агентських, комісійних, маркетингових,

інформаційно-консультаційних послуг;

операції з нерухомістю;

рекламна діяльність;

видавнича діяльність;

інша діяльність, яка не заборонена законом (додаток 1).

Організаційну структуру підприємства можна відобразити за допомогою схеми. (Рис.1.1):

Фінансова робота - це діяльність в господарській практиці, яка спрямована на забезпечення виробництва необхідними фінансовими ресурсами і здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни. Вона дуже різноманітна, але її умовно можна згрупувати за напрямками таким чином:

фінансове прогнозування та планування;

аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Завдання фінансової діяльності на підприємстві покладено на фінансовий відділ (на даному підприємстві це бухгалтер), який здійснює фінансову роботу. Напрямами фінансової роботи є:

фінансове планування: визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення стабільної виробничо-господарської діяльності та можливість отримання таких коштів. Кожне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до фінансового плану;

оперативна, поточна фінансова економічна робота: постійна робота з споживачами продукції стосовно розрахунку за реалізовану продукцію, надані послуги, своєчасні розрахунки з постачальниками за поставленні ТМЦ, забезпечення своєчасної сплати податків та інших обов’язкових платежів;

аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності: це діагноз фінансового стану підприємства, що дає можливість визначити недоліки та прорахувати, виявити і мобілізувати внутрішні резерви, збільшити доходи та прибуток, зменшити витрати на виробництво і в цілому покращити фінансовий стан підприємства.

Аналітична робота здійснюється за двома напрямами:

) аналіз фінансових результатів та рентабельності: аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, аналіз фінансових результатів від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. Аналіз та оцінка використання чистого прибутку, аналіз впливу інфляції на фінансові результати;

) аналіз фінансово-майнового стану підприємства: аналіз та оцінка динаміки майна підприємства, ліквідності, платоспроможності, комплексний аналіз, аналіз кредитоспроможності, рейтингова оцінка підприємства.

Фінансові служби покликані виконувати наступну функції:

розробляти поточні, оперативні та стратегічні плани та інші планово-фінансові документи;

виконувати розрахунки і на їх основі вносити пропозиції керівництву щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між структурними підрозділами та службами підприємства;

здійснювати пошук резервів збільшення прибутку з метою забезпечення фінансування капітальних вкладень;

здійснювати контроль за виконанням показників фінансового плану і за недопущення не продуктивних витрат фінансових ресурсів;

організація партнерських відносин з фінансово-кредитними установами;

організація поточного контролю за надходженням коштів від реалізації продукції та контроль за вирішенням конфліктних ситуацій в сфері розрахунків з постачальниками і споживачами;

організовувати всю роботу по виконанню фінансових зобов’язань перед бюджетом, партнерами та колективами підприємства;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...