Меню сайта

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

У реалізації завдань підприємство покладається на власні кошти в більшій мірі та залучені інвестиції, ніж на позикові кошти. Велика увага приділяється отриманню прибутку, як основного джерела збільшення власного капіталу та критерію ефективності діяльності.

ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» є юридичною особою, статутною діяльністю якого є (додаток 1):

виробництво піноблоку;

виготовлення інших будівельних матеріалів, деталей та сумішей;

вирощування сільськогосподарської продукції;

торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі;

виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;

виробництво будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі;

здійснення операцій з металобрухтом;

надання складських послуг;

цивільне та промислове виробництво;

заготівля, переробка та реалізація деревини та продукції переробки

деревини;

виробництво та реалізація продуктів харчування;

заготівля та переробка вторинної сировини;

надання платних посередницьких, агентських, комісійних, маркетингових,

інформаційно-консультаційних послуг;

операції з нерухомістю;

рекламна діяльність;

видавнича діяльність;

інша діяльність, яка не заборонена законом (додаток 1).

Організаційну структуру підприємства можна відобразити за допомогою схеми. (Рис.1.1):

Фінансова робота - це діяльність в господарській практиці, яка спрямована на забезпечення виробництва необхідними фінансовими ресурсами і здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни. Вона дуже різноманітна, але її умовно можна згрупувати за напрямками таким чином:

фінансове прогнозування та планування;

аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Завдання фінансової діяльності на підприємстві покладено на фінансовий відділ (на даному підприємстві це бухгалтер), який здійснює фінансову роботу. Напрямами фінансової роботи є:

фінансове планування: визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення стабільної виробничо-господарської діяльності та можливість отримання таких коштів. Кожне підприємство здійснює свою діяльність відповідно до фінансового плану;

оперативна, поточна фінансова економічна робота: постійна робота з споживачами продукції стосовно розрахунку за реалізовану продукцію, надані послуги, своєчасні розрахунки з постачальниками за поставленні ТМЦ, забезпечення своєчасної сплати податків та інших обов’язкових платежів;

аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності: це діагноз фінансового стану підприємства, що дає можливість визначити недоліки та прорахувати, виявити і мобілізувати внутрішні резерви, збільшити доходи та прибуток, зменшити витрати на виробництво і в цілому покращити фінансовий стан підприємства.

Аналітична робота здійснюється за двома напрямами:

) аналіз фінансових результатів та рентабельності: аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, аналіз фінансових результатів від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. Аналіз та оцінка використання чистого прибутку, аналіз впливу інфляції на фінансові результати;

) аналіз фінансово-майнового стану підприємства: аналіз та оцінка динаміки майна підприємства, ліквідності, платоспроможності, комплексний аналіз, аналіз кредитоспроможності, рейтингова оцінка підприємства.

Фінансові служби покликані виконувати наступну функції:

розробляти поточні, оперативні та стратегічні плани та інші планово-фінансові документи;

виконувати розрахунки і на їх основі вносити пропозиції керівництву щодо розподілу наявних фінансових ресурсів між структурними підрозділами та службами підприємства;

здійснювати пошук резервів збільшення прибутку з метою забезпечення фінансування капітальних вкладень;

здійснювати контроль за виконанням показників фінансового плану і за недопущення не продуктивних витрат фінансових ресурсів;

організація партнерських відносин з фінансово-кредитними установами;

організація поточного контролю за надходженням коштів від реалізації продукції та контроль за вирішенням конфліктних ситуацій в сфері розрахунків з постачальниками і споживачами;

організовувати всю роботу по виконанню фінансових зобов’язань перед бюджетом, партнерами та колективами підприємства;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...